Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TESTKONTROL2

2012.09.13TESTKONTROL2

5. Ez a könyv az emberi testről szól, s arról, hogy miként tudjuk gondjátviselni. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre vezeti rá az Olvasót azértelmesen gyakorlatias, egészséges életvitelre. Az egészséggel kapcsola­tos témakörökből összefoglalja a lényegesebb ismereteket, továbbá atestedzés, a táplálkozás, a víz, a légzés, a napfény, az alvás, a szeretet, aszerelem, a nemiség és még sok egyéb dolog egészséggel összefüggőhatásáról szól. Tisztázza az Olvasóban esetleg föllelhető bizonytalanságo­kat, és útmutatást, irányítást, önbizalmat, beavatkozási lehetőséget kí­nál, hogy pontosan megtudjuk, mi az, amit mi, saját magunk megtehe­tünk a lehető legjobb külső megjelenés és a lehető legjobb közérzetelérése érdekében. Senki sem fog kimaradni! Csecsemőknek és tizenéve­seknek, szülőknek és nagyszülőknek, tehát mindenkinek BIZTONSÁ­GOS megoldásokat kínál ez a könyv, olyanokat, amilyeneket régóta sze­retnének megtalálni. A könyv telis-tele lesz újszerű ismeretekkel, melyek alapvetően változ­tatják meg a testünkhöz fűződő kapcsolatot. A Testkontroll (angolul Fitfor Life) megjelenése óta eltelt két esztendő folyamán, s épp hazatérveegy 17 várost értintő országos körútról, rengeteg alkalom adódott, hogymegtapasztaljuk azokat a hihetetlen eredményeket, melyeket a Test­kontroll alkalmazásával emberek százezrei tudtak elérni. A fogyástól abámulatos egészségjavulásig mindenre láttunk példát. Hosszú távon isműködik, megszabadít gyógyszerfüggőségtől, fölöslegessé tehet állandóorvosi kezelést, lehetővé téve, hogy saját maguk oldják meg egészségügyiproblémáik jelentős részét. Jobban érzik magukat, és jobban néznek ki,mint valaha, de további ismeretekre is vágynak, hogy még jobban irányít­hassák szervezetüket. Az „önmagunkról gondoskodás" óriási előretörésének korszakábanélünk. Rengeteget lehetne tanulni arról, hogy miként élhetünk egészsé rgesebben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ összes gyógyeljárasa és„kezelése" sem biztosít tartós egészséget, ha mi magunk nem törek­szünk egészségesebb életmód kialakítására. A testünkkel való visszaélé­sek évei — dohányzás, iszákosság, egészségtelen ételek fogyasztásanyakló nélkül, a pihenés és testmozgás hiánya — kizárólag gyengíthetikaz egészségünket. Az érzelmi egyensúly hiánya szintén akadályozza azegészség kialakulását. Amikor az „eredmény" már a szemmel láthatóbetegség, akkor a gyógyszerek és műtétek csak tüneti kezelésre j ó k . Abetegség okozta hibák kijavításához nekünk magunknak kell egészsége­sebben élni. De nagyon valószínű, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztá­ban van. Könyvünk azt mondja el, hogyan építsünk erre a már meglévő,ösztönös fölismerésre.
...
 A korábbi fejezetekben már esett szó a kimerültségről, amikor a testenergiaszintje mélyre zuhan. Elegendő idegenergia híján a kiválasztásszervrendszere se képes jól ellátni feladatát, a testben fölszaporodnak amérgező anyagok, s ez az összes többi életműködést is hátráltatja. Emiattmég jobban igénybe kell venni a már amúgy is lemerült energiatartaléko­kat, ami — önmagát rossz irányban erősítő visszacsatolásként — csaktovább rontja a helyzetet, a szervezet egyre kimerültebb és egyre toxiku­sabb, egyre mérgezettebb lesz. Az emberi test szerencsére föl van vértezve az ilyen kimerültség okozta,,önmérgeződés" ellen is. A belső válságot kifelé is jelzi, valamilyen idült,krónikus tünettel, ami lehet „megfázás", duzzadt, nedvező nyálkahártya,állandóan eldugult orr, torokfájás, torokkaparás, krákogás, gyakori hő-emelkedés, rendszeres főfájás, hasmenés, ingerlékenység, az érzelmiegyensúly kibillenése. A test így jelzi parancsoló igényét, hogy át szeretnévenni az irányítást. Betegségtünetekkel a szó szoros értelmében le akarverni a lábunkról, ágynak akar dönteni, mert ilyenkor pontosan ennekérzi égető szükségét. Azt kívánja, érezzük magunkat annyira rosszul,hogy szüneteltessünk minden más tevékenységet, és pihenjünk végre le,mert a helyzet kezd életveszélyessé válni. Friss energia kell, hogy meglehessen szabadulni az elszaporodott mérgektől. Az élet lényege a munkavégző képesség, az energia. Minden tevé­kenység és minden testi folyamat energiát fogyaszt. Energia visszatáplá-lása a testbe viszont csak pihenés és alvás által történhet. Ilyenkor meg kell érteni, nem az a gond, hogy „elkaptunk" valamifertőzést vagy betegséget, csupán testünk egy újabb csodálatos önvédel­mi képességének vagyunk — szenvedő — tanúi. Ahogy egyetlen petesejt- 235
    227. bői létrehozta önmagát, ahogy sejtek milliárdjainak tud egyszerre vezé­ nyelni, a test ugyanúgy arra is képes, ha kényszerítik, hogy megvédje magát gazdája káros túlzásaitól. Ezt is önműködően teszi, hacsak nem teszünk készakarva ellene. Igen, tőlünk is függ, hogy mennyire lesz sikeres ez az önvédelem. Ha hagyjuk, hogy a válság a természetes módon oldja meg önmagát, akkor aj ö v ő b e n kevésbé kell félni hasonló jelenségektől. Ha semmibe vesszük, akkor a tünetek rendszeresen fognak jelentkezni, újra meg újra, mivel a test nem kapta meg a lehetőséget, hogy az öntisztítást maradéktalanul elvégezze. Hogyan lehet elősegíteni a méregtelenítést? Hát erről szól ez az egészkönyv! Biztosítani kell a test számára alapvető biológiai szükségle­teit, melyek ugyanazok maradnak, nem változnak, akár ép, akármegbomlott az egészség. Ezek a szükségletek az egészség egyszerű, delényeges összetevő elemei, melyeket már annyiszor emlegettünk: víz,levegő, táplálék, pihenés és alvás, napfény, tesmozgás és pozitív érzelmibehatások. Ezek azok az ősrégi egészséghozó dolgok, amelyeket nem a„vágtató léptekkel fejlődő korszerű orvostudomány" fedezett föl — mivelezekből nem lehetetett pénzt csinálni. Olyan örökérvényű, áldásos hatá­sú egészségjavító szerek, amik tökéletesen mentesek minden mellék­hatástól. Akad köztük egy-kettő, aminek biztosítására nagyobb gondotkell fordítani a válságidőszak alatt. Elsősorban a pihenés és alvás ilyen,majd ezt követi a friss levegő, a jó víz, a megfelelő táplálék, végül aszeretetteljes emberi kapcsolatok. Ha jelentkeznek a kellemetlen tünetek, az egészség szerelmére, hall­gassunk rájuk! Energiahiányra figyelmeztetnek, márpedig energiáhozcsak pihenés és alvás útján juthatunk! Ez — és csak ez — fogja meg­szüntetni a válságot! Méregtelenítéskor mindenekelőtt adjuk meg teháttestünknek a lehetőséget, hogy kipihenhesse magát! Észre se fogjukvenni, hogyan történt, de visszatér a kielégítő testi működés és a jóközérzet. De tovább húzódik az alacsony energiaszint-okozta kellemetlenállapot, valószínűleg újabb és újabb tünetekkel, ha épp akkor tagadjukmeg testünktől a pihenést, amikor annak legnagyobb szüksége lenne rá.Ne feledjük, minden tevékenység csak fogyasztja az energiát. Vonuljunkhát vissza egy nyugodt, elsötétített szobába, és pihenjük ki magunkat!.Hogy a „ m o d e r n " élet ezt nem teszi lehetővé? Hát igen, tudom, de épp eza nagy feneség ebben a „ m o d e r n " életben! Miatta nem tudjuk a kívánt,magas energiaszinten élni életünket. Nagyon sokan egyszerűen nem akarják tudomásul venni a pihenésfontosságát, márpedig ezen a szemléleten változtatni kell, az egészségérdekében. Főleg a szórakoztatóipar emberei szoktak panaszkodni, hogyn e m szabadulnak például a „náthájuktól", noha híven követik a Test-kontroll-étrendet. 228. — Mennyit pihennek? — szoktunk visszakérdezni ilyenkor. — Pihenés? Hát az meg mi fán terem? El tudják képzelni, mennyireelfoglalt ember vagyok? Egy-két órám is alig jut alvásra! Határidőre bekell fejezni a forgatást, aztán ott van a rengeteg társadalmi kötelezettség,az értekezletek, a munkavacsorák, meg mindaz, ami szintén elengedhe­tetlen része ennek a foglalkozásnak. Sokszor nyűgösebbek, mint a kisgyerekek, akiket ágyba kellene pa­rancsolni. Néhányukat azért sikerült már meggyőzni; maguktól visszavo­nulnak pihenni, ha érzik, „ k e z d lemerülni az aksi
". Dr. Herbert Shelton számára már jóval korábban is nyilvánvalóvá váltez a jelenség. 1950-ben az Amerikai Természetes Hygiénia Társaságnyilvánossága előtt mondta a következőket: „Mindenfajta túlzásba vitt tevékenység, túlmunka fáradtsághoz, ener-válsághoz vezet. A mai élet inkább nevezhető kicsapongónak, mint egész­ségesnek... Éjt nappallá teszünk, s mintha betegesen rettegnénk azágybameneteltől. Ilyen okok miatt aztán tömegesen járunk a legkülönfé­lébb szakorvosokhoz, ki-bevonulunk a kórházakba, s jutunk idő előtt asírba. Egyre több és egyre nagyobb kórházakat építünk, fölszereljük őketa legeslegújabb műszerekkel, a világ legjobban képzett orvosaival ésszemélyzetével látjuk el mindet, mégsem tudjuk megszüntetni a köztünkdúló egyre több betegséget, azon egyszerű oknál fova, hogy napjainkategyre több és több nyomasztó gonddal tetézzük... Csak akkor leszünkmegint jól, ha abbahagyjuk kimerültséget teremtő és fönntartó szoká­sainkat. Elsősorban tehát nem újabb és j o b b gyógyintézetekre, többorvosra, „fejlettebb" betegellátásra, „korszerűbb" társadalombiztosításirendszerre, átfogóbb szociális gondoskodásra van most szükség, hanemrendes, normális életvitelre, olyanra, amelyik nem tékozolja, hanemmegőrzi, becsben tartja az élet értékes energiáit." Az Egyesült Államok népességének magasabb egészségszintre vanszüksége, s ehhez — saját j ó l felfogott érdekünkben — változtatásokatkell bevezetnünk. Mindenki legyen saját maga egészséggyógyásza, re­formorvosa. Az első változás: amikor szükség van a pihenésre, akkor aztkiérdemeltük, tehát meg is kell tenni. Annyit, amennyi éppen kívána­tos. Minden, nem életbe vágó tevékenységet szüntessünk be, hogy a testújra hozzájuthasson a rendes működéséhez szükséges energiához. Mennéltöbbet pihenünk, annál hamarabb következik ez be. Hogy pontosanmennyi ez a „szükséges", azt testünk fogja tudomásunkra hozni; figyel­jünk jelzéseire. Remélem, sikerült önöket meggyőznöm. S ha már megtettük ezt az elsőfontos lépést, akkor gondoskodjunk arról is, hogy pihenés közben mindigelegendő friss levegő álljon rendelkezésre, különben az egész n e m sokat 237
    229. ér. Tudjuk, testünk a lélegzéssel is mérgeket távolít el magából. Sejthet­jük, mi történik, ha szobánk zárt, levegője áporodott; saját mérgeinket szívjuk vissza magunkba. Fontossági sorrendben a méregtelenítés következő tényezője a tisztavíz. Ennek egy teljes fejezetet szenteltünk a korábbiakban. Legtöbbszokásos italunk csak további mérgekkel terheli szervezetünket. Próbál­juk meg tehát, ha lehetséges, hogy csak tökéletesen tiszta, azaz desztilláltvizet iszunk — legalább a méregtelenítés válságos időszakában. Minden tevékenység energiát igényel, főleg az evés, mert arra kénysze­ríti a testet, hogy bekapcsolja a legnagyobb energiafogyasztót, az emész­tést. Méregtelenítés idején étkezzünk hát könnyen,figyeljük a test jelzé­seit, s ha nem érzünk valódi éhséget, akkor ne terheljük magunkat étellelpuszta megszokásból, fölöslegesen. Felejtsük el a szokásos okoskodást,hogy az „ételtől leszünk erősek"! Helyette arra emlékezzünk, hogy atáplálék rengeteg energiát fölél, mielőtt maga is energia forrásáváválna! Testünkben elegendő munkavégző képesség halmozódott fel ahhoz,hogy válságos esetben akár hetekig is működni tudjon evés nélkül,úgyhogy pár napi könnyű étkezés egészen biztosan nem fog megártani.Ha éhség jelentkezik — de valóban csak akkor, ha igazi éhség gyötör —akkor is olyan ételféleségeket válasszunk, amik a legkevesebb emésztésienergiát igénylik. Tudjuk már mik ezek: friss gyümölcsből vagy nyerszöldségből frissen sajtolt levek, illetve maga a friss gyümölcs és a nyerszöldség. A tevékenység hiánya és az ágynyugalom a tudatot nyugtatja, atökéletes pihenéshez szükséges élettani feltételeket pedig tiszta víz ivása,illetve zöldség-gyümölcs fogyasztása teremti meg a legjobban. Ilyen egy­szerű szabályok betartása mellett a leghatékonyabb a pihenés, ekkor fogleghamarabb újra jelentkezni a valódi tettvágy és az igazi éhség. A méregtelenítés következő fontos tényezője a társas kapcsolatok. Akikimerült, az általában magányra vágyik, s ez rendjén is van, ha valóbanígy érez. Kerülni kell az olyan viszonyt, ami megcsapolja érzelmi energi­áinkat, hiszen méregtelenítéskor amúgy is szűkében vagyunk az energiá­nak. Mi magunk tisztában lehetünk állapotunk átmeneti nehézségeivel,de nem biztos, hogy környezetünk számára is ugyanolyan nyilvánvaló adolog. Túlzásba vittünk valamit, pihenésre van szükség, de a többiekebből esetleg csak a gyakori tüsszögést észlelik, s rosszallják, ha „csakezért" mindjárt ágynak dőlnénk. Ellátnak bőven egészségügyi tanáccsal,hisz az orvosláshoz mindenki „ért", sőt, egyesek túlságosan is erőszako­san papolják, hogy ők mondják meg, mit kell tenni adott esetben, nohacsak kis nyugalomra lenne szükségünk. (Persze soha ne mulasszunk elorvoshoz fordulni, ha mi magunk is úgy érezzük, hogy erre feltétlenülszükség van!)
Aszklépiosz ókori görög papjai egyik legfontosabb feladatuknak azttekintették, hogy a gyógyító szentélyeikbe betérőnek segítsenek megőriz - 238
    230. ni elsősorban a lelki tartását. A morál, az erkölcs akkoriban még sokatszámított. A gyógyulásba vetett hit hat, kulcsfontosságú, a gyógyulásérdekében ez a hit mindennél fontosabb. Ismerve a pozitív, az igenlő gondolkodás jelentőségét bizony furcsál­lom, hogy a modern gyógyászok oly keveset törődnek a morállal, a lelkitartással — ha egyáltalán valami figyelmet is szentelnek neki. Egyesbetegek már a statisztikai adatok puszta hallatán még betegebbé válnak.Megtudják az orvostól „túlélési esélyüket", s ez egyenesen a sírba visziőket. De ugyan honnan veszi a bátorságot bárki, hogy megmondja ajövőnket? Ki merészel statisztikai átlagokból egyedi sorsokat kikövetkez­tetni? Hogyan lehet valaki olyan vakmerő, hogy azt hiszi, ismeri az összesváltozót, tudatában van minden tényezőnek, s ki meri jelenteni: az adotteset tökéletesen reménytelen? Mert, ugye, hány olyan gyógyulásról hallottunk, amikor az orvosokmár lemondtak a betegről! Az orvostörténet is tele v a n ilyen esetekkel.Akinek megmondják, mikorra „várhatja" a halált, az csak még j o b b a nlegyengül, megrendül a lesújtó hírtől. Pedig gondolataink roppant erősenbefolyásolják közérzetünket. Miféle életigenlő szemlélete, pozitív érzésemaradhat annak, akinek tekintélyes tudósok tudomására hozzák, hogynincs esélye? Kevesek tudják legyűrni az ilyen káros, negatív befolyást,sokan akkor is meghalnak az „elvárt" időpontra, akiknek esetleg még lettvolna valami esélyük.Méregtelenítés idején se hagyjuk, hogy kedvünket szegjék. Szeretőemberekkel vegyük körül magunkat, akikről tudjuk, készek segítsé­günkre lenni. Ha számunkra kedves, de értetlen személy akad a környe­zetünkben, azt is — barátságosan, de határozottan — tartsuk magunktóltávol erre az időszakra. Bízzunk a test saját tudásában. Értelme sokszo­rosan meghaladja saját magunk, vagy bármilyen ismerősünk ismereteit.Valamilyen formában elvetettük a sulykot, hagyjuk hát, hogy testünkkikúrálja magát, a maga természetes módján. Újnak tűnhet, valójábanmégis ősrégi a módszer. Évmilliók óta élünk ezen az égitesten, erősen,egészségesen, hiszen enélkül aligha tudtuk volna sikeresen benépesítenia Földet. A mesterséges gyógyító technikák alig párezer évesek, a gyógyu­lás mindig is elsősorban biológiai folyamat volt. Valaha nagyon értettünkvalamit, itt az ideje hát, hogy újra birtokunkba vegyük ezt az ösztönöstudást. Persze a szerető társaság megteremtése ilyenkor ne foglalja magába aszeretkezést is! Nehogy bárki azt higgye, hogy ezt akarnám sugalmazni!Az emésztés után épp a szeretkezés az, ami a legtöbb energiát igényli.Dőreség lenne tehát ilyesmit tenni éppen akkor, mikor testük amúgy is alemerült energiakészletek miatt jutott válságos helyzetbe. Várhatóankülönben sem lenne valami nagy élmény, amikor éppen le van eresztve azember. A szeretkezés a legszebb, legnagyszerűbb élményt nyújtó, de 239
    231. kimerítő tevékenység, amit csak két ember adhat egymásnak. Már egybedugult, taknyos orr is elveheti az egész varázsát. A testedzés sem ajánlott ilyenkor, hiszen a testmozgás is energiaigé-.nyes tevékenység. Válság beálltakor először pihenni kell, föltölteni azenergiatartalékokat, utána majd sor kerülhet a sportra is. Legyünkóvatosak a gyakorlatok újrakezdésekor, ne vigyük túlzásba, tartsuk be afokozatosság elvét. A méregtelenítés időszakában legföljebb némi könnyűszökdelésre lehet szükség az ugróasztalon a tisztító nyirokrendszer élén­kítésére, de erre is csak akkor, ha kedvet érzünk hozzá. A túlzotttestmozgás kimerít! Sokszor kérdezik, hány nap a méregtelenítés. Nehéz megmondani,mivel sok tényezőtől függ. A test ilyenkor kemény munkában van, dejelezni fogja, ha már túljutott a nehezén. Kérdés, ki mennyire hajszoltatúl, ki mennyire élte föl tartalékait, mennyi méreg halmozódott föl szerve­zetében. T ö b b mint egy évtizedes ilyen irányú tapasztalatom során sokfé­lét láttam, három és háromszáz óra között szinte minden előfordult már,de a válság természetes leküzdéséhez legtöbbször két-három nap kell. Tapasztalataimat elsősorban önmagam és családom tagjainak viselke­déséből nyertem, de barátok, hallgatók, ügyfelek eseteiből is merítettem,olyanokéból, akik részt vettek előadásainkon, vagy négyhetes méregtele­nítő tanfolyamainkon.  Ezen kívül telefonhívások és levelek ezrei állnakrendelkezésre olyanoktól, akik a méregtelenítés ügyében kértek taná­csot. Csodálatos érzés, amikor először tudatosodik bennünk az igazi ok-okozati összefüggés egy méregtelenítési eljárás során, amikor látjuk,hogyan maradhatunk egészségesek egy kezdődő betegség tüneteinekjelentkezése esetén. Ez lehet egyszerű torokfájás is. Tulajdonképpenegészséges jelenség, lezárja az étel kapuját, így jelzi a test, hogy egyelőrenem kér több ennivalót. Ilyenkor legjobb rögtön rátérni a zöldségre,gyümölcsre, illetve ezek levére, amíg a test újra föl nem oldja a tápcsator­na bevezető kapuját.A mérgekkel való telítettség egyéb tünete lehet fejfájás, köhögés, gyo­morpanasz vagy a homlok, az orr, az arc melléküregeinek elzáródása.Érzelmi jelenségek, mint ingerlékenység, nyomott hangulat szintén kí­sérhetik ezt az állapotot. (Hőn remélem, hogy az orvosok nem fogják afentieket — szövegösszefüggésükből kiragadva — ellenem fordítani.) Aszervezet olykor egészen sajátos, egyedi módon jelzi, ha nincs megeléged­ve a bánásmóddal, ha lazításra és kevesebb ételre van szüksége. Aki nemfigyel ezekre a jelzésekre, hosszú éveken át semmibe veszi őket, sgyógyszerekkel próbálja elnyomni a tüneteket, ahelyett, hogy az okotszüntetné meg több pihenéssel és kevesebb táplálkozással, az készüljönföl, hogy teste előbb-utóbb sokkal súlyosabb, fájdalmasabb hangnemetfog megütni az elpocsékolt energia számonkérésekor, mint az egyszerű 240
    232. krákogás, köhögés, vagy szipogás.Ha túlköltekezünk, annak végül miisszuk meg a levét, akár pénzről, akár egészségről legyen szó. Mennélnagyobb adósságba keveredünk, annál drágább árat kell fizetnünk avégén. Ne feledjük, a test képes önmaga egészségének helyreállítására!Sőt, valójában csakis ő maga képes erre. Ne avatkozzunk hát közbe,sem orvossággal, sem mással, ha egyszer végre neki tud látni a mé­regtelenítésnek! Hagyjuk magára, s csupán annyival segítsük, hogyellátjuk biológiai szükségleteivel. Mik legyenek ezek? A már említettpihenés, az alvás, a könnyű étkezés, a tiszta víz ivása, s a mosoly, a jókedély. Saját birodalmában a test a mester.
Sokszor félreértelmezik ezt ajelenséget, különböző gyógyszerekkel próbálják elnyomni a tüneteket,noha azok éppenséggel elősegítik a mérgek kiürítését. (Azért, ha nagyonaggódnánk, vagy tovább húzódna a dolog, mint két-három nap, akkor ahelyükben én bizony kikérném a szakorvos véleményét is.) Ami az étkezést illeti, a méregtelenítési időszak kezdetén együk a lehetőlegkönnyebb ételeket, s azokból is éppencsak eleget, azaz a lehetőlegkevesebbet. Eleinte még a túl tartalmas, „vastagabb" salátaöntet istúlzás lehet. Később folytathatjuk valamivel nehezebb fogásokkal, hamár visszanyertük energiaegyensúlyunkat, de ilyenkor is csak a fokoza­tosság elvének betartásával.

A csontkovácskezelés egyengeti a gerincet, javítja benne azidegenergia áramlását. Érdemes megnézetni magunkat ebből a szem­pontból is, maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes. Az ősi kínai tapasztalati gyógymódon, a belső energiaáramlási csator­nák, más néven meridiánok rendszerének felismerésén alapul az aku-presszúra orvoslási módszere. Ennek könnyű változata szintén segítsé­günkre lehet a méregtelenítés előmozdításában.

Ugyanennek az5000 éves gyógyító módszernek egyik változata az akupunktúra gyakor­lata, mely a meridián-csomópontok tűszúrásos ingerlésével állítja helyrea test belső energiáinak megfelelő áramlását. Egészen a legutóbbi időkig kegyetlen, gyilkos támadások kereszttüzé­ben álltak ezek és az ezekhez hasonló, régi, bevált természetgyógyászmódszerek. A hivatalos orvostudomány most kezdi megtűrni őket, hogylassan visszafoglalhassák méltó helyüket az egészség megőrzéséért foly­tatott küzdelemben.

 Azalábbi, három napra szóló méregtelenítő étrend erre ad példát és némimagyarázatot. E l s ő nap. Csupalé napnak is nevezhetnénk, amikor csakis friss gyü­mölcsből facsart gyümölcslevet és nyers zöldségből sajtolt zöldséglevetveszünk magunkhoz, ezeket viszont gyakrabban, úgy két-három decili­tert kétóránként. Tehát reggel nyolckor — mondjuk — sárgadinnyepürét,tízkor narancslevet, délben almából és zellerből sajtolt koktélt, délután 242
    234. kettőkor répaitalt, négykor vegyes zöldséglevet keverünk magunknak,hatra dinnyefagyit, amely dinnyeszeletekből és jégkockából készül, tur­mixgépben fölaprítva és összekeverve. V é g ü l este nyolckor egy almásbanánkrémmel fejezzük be a napot. A fenti összeállítás csak példa, bármelyik összetevője helyettesíthetőmással, csak az is friss legyen. M á s o d i k nap. Élőétel napként lehetne röviden nevezni. Az étrendnagyon kevés energiánkat fogja emésztésre elhasználni, hacsak nemtáplálkozunk túl gyakran. Reggelink a szokásos gyümölcslé, vagy egyvegyes gyümölcstál legyen, az évszaknak éppen megfelelő friss termésbőlösszeállíva. Fejes saláta is fogyasztható hozzá. Ebédre salátaelegyetegyünk, vékony paradicsomszeletekkel, amit szeletelt és hámozott ubor­kával, vagy egy péppé tört fél avokádóval tehetünk még izgalmasabbá.Vacsorára megint térjünk vissza a gyümölcshöz, például egy tál banán,narancsgerezdek, vagy bármilyen más friss gyümölcs kiváló, s hozzáfejes saláta és zeller fogyasztható, mert ezek kivételesen kombinálhatókgyümölccsel. . . . H a r m a d i k nap. Reggeli: friss narancslé, egy tál almaszelet, füge ésszőlő. Ebéd: zöld saláta zöldségkockákkal, grapefruit (citrancs) salátaön­tettel és paradicsomszeletekkel. Vacsora: zöldséges erőleves különfélepárolt zöldséggel, mondjuk brokkolival, sárgarépával, spenóttal és kar­fiollal. Jót tehet egy meleg leves ebédre is, d e n e r a helyes, ha túl nagy aválaszték a méregtelenítés napjaiban; együk tehát ugyanazt a levestebédre is. vacsorára is. . „ . . .

Mivel lehetne a meleg kávét, forró teát helyettesíteni? Gyógyfüvekből, herbáriákból jóízű főzetek készíthetők. Nem tartalmaz­nak koffeint, s általában jobb minőségűek, mint a kereskedelmi teafüvek.A forró vízbe facsart citromlé szintén ízletes, ami remekül helyettesíthetia szokásos reggeli forró italt, anélkül, hogy leterhelné a szervezetet. (Nemfog erjedésnek indulni sem, mivel a citrom n e m tartalmaz cukrot.)

Melyik a legjobb mesterséges édesítőszer? Én magam nem ismerek egyetlen olyan készítményt sem, amiben neakadna valami kivetnivaló. Válasszuk ki valamelyiket, s használjukbelőle a lehető legkevesebbet. Én m a g a m inkább mézet, vagy (nyers)juharszirupot használnék, ahelyett, hogy bármilyen mesterséges gyárt­mányra fanyalodjak.

 Mi a helyzet a tofu körül? A tofu régi, kínai eredetű étel, több mint ezer éves találmány, amimostanában mifelénk is fölkapottá vált. Könnyen emészthető fehérje,fontos szerepe lehet az állati eredetű fehérje visszaszorításában. Szójababtejéből készül, abból a folyadékból, ami őrölt szója áztatásakor j ö n létre,miután rövid ideig forralják. A j ó minőségű tofut nigari segítségével teszikszilárddá. (Nigari az a sűrítmény, amely a tengervízből visszamarad: asótartalom kivonása után.) Gipszből nyerhető kalciumszulfátot is hasz­nálnak erre a célra. A tofunak magas a fehérje- és kalciumtartalma, jóvaltöbb benne a kalcium súlyaránya, mint például a tehéntejben, de gazdagolyan anyagokbanis, mint vas, magnézium, foszfor, kálium és nátrium,B-vitaminok és E-vitamin. Eltérően más fehérjetartalmú táplálékoktólkémhatása inkább lúgos, mint savas. Lúgossága miatt (s mivel nemtartalmazza a szójabab durva rostjait) a tofu keményítő tartalmú ételekkeltársítva is fogyasztható, olyanokkal, mint a hántolatlan barna rizs. másszemestermények, vagy teljes őrlésű gabonából sütött kenyérfajták.

 Hogyhogy a Testkontroll megengedi vaj és olaj használatát? Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy a zsiradékok jelenléte elenged­hetetlen az ember táplálékában, teljes hiányukat megsínylené a test. Azállati eredetű élelmiszerek részarányának csökkentését mindig is java­soltuk, ami egyben azt is jelenti, hogy csökken a káros (például aszívbetegségek kialakulásában jelentős szerepet játszó) állati zsírok bevi­tele. Helyettük zöldség és gabona fogyasztását javasoljuk, mellé vajat,nehogy hiányérzet alakuljon ki azokban, akik amúgy hajlandók lennénekáttérni egészségesebb étkezésre. Persze a vajat is csak mértékletesenhasználjuk!Az állati termékek elhagyásával oly mértékben csökken azsírbevitel, hogy egy kis vaj igazán nem ártalmas, és a túlsúlyba kerülő,magas természetes víztartamú ételek ennek a kevés zsiradéknak alemosásában is segítségünkre lesznek. Vegyük észre, minden esetben vajat említek, sohasem margarint. Amargarin ugyanis nagyon káros, és — ellentétben a hirdetésekkel —eltömíti a vérereket. A vaj még mindig ezerszer j o b b nála, használjunktehát vajat az ilyen műzsírok helyett. Igaz, a vaj állati termék, de mérsékelt mennyiségeivel sokkal könnyeb­ben megbirkózik a szervezet, mintha margarinról van szó.

A Testkontrollsegít kordában tartani a vad, önpusztító vágyakat is. Nem azzal, hogykiirtja, vagy bírálja őket, hanem úgy, hogy segít a választásban, a jobbdöntések meghozatalában, abban, hogy a lehető legtöbbször azt csele­kedjük, amit kell, aminek megtétele után jó érzés tölti el az embert. Igen, a Testkontroll, a „teljes egészségünkre" életmód, a kellemesközérzet elérésében is segít. Felemelő érzés, amikor tudjuk, hogy jólviseljük gondját testünknek és lelkünknek. Ettől minden tettünk jobbáválik, az egész világ kibírhatóbb lesz, s nem csupán a mi számunkra. Azöröm belsőnkből indul ki, onnan sugárzik ki környezetünkre, az egészvilágra. Ezt a fajta örömet éleszti ez az életmód.A tennivalókat két csoportba soroltuk. Az egyik a „MINDENNAPIT E E N D Ő K " , amit ajánlatos hetente legalább hat napon megvalósítani, amásik a „ H E T I FÖLADATOK", amelyeket legalább hetente egyszer végez­zünk el. (Később nyugodtan lehet többször is, ha örömünket leljükbennük.) A heti hat nap persze nem azt jelenti, hogy a hetediken aztán mindentel kell követni, ami csak egészségtelen. Nem, csupán azért adtunk heten­te egy „szabadnapot", hogy ne alakuljon ki kényszerérzés, hogy érezzüka szabadságot, hogy egy kis levegőhöz jusson az, akinek mindez túlságo­san nehezére esne. Mindenki maga döntse el, hogy hetedik napon is el-végzi-e a M I N D E NN A P I T E E N D Ő K E T , vagy sem. MINDENNAPI T E E N D Ő K Hatásukra már két hét után figyelemreméltó javulást észlelhetünkegészségünkben és közérzetünkben.

1. Aludjunk nyitott ablaknál. Ha hideg van, takarózzunk be jobban,de akkor is legalább résnyire nyissuk ki a hálóhelyiség ablakát. így elér­hetjük, hogy a légzés valóban a méregtelenítést segítse. Friss levegő hiá­nyában ugyanis hamarosan visszamérgezéssé válna az éjszakai nyugo­dalom. Aki aggódik, az szereljen ablakára biztonsági láncot, amitől ugyan­olyan nehézzé válik az illetéktelen behatolás, mint zárt ablaktáblákesetén.

2. Nyújtózzunk közvetlenül lefekvés előtt és ébredés után. Köny-nyedén, kényelmesen j o b b r a , balra, előre, hátra, majd lábujjhegyre állvapróbáljuk elérni ujjunk hegyével a mennyezetet. Úgy kisimítja ez aráncokat, mint vasaló a frissen mosott inget. Jobban érzi magát azember, utána mélyebben alszik, illetve reggel lelkesebben lát neki a napiföladatoknak.

3. A nap bármely szakában, de minden nap, végezzünk hat mély,hasi légzést, váltott orrlyukkal. Lefekvés előtt is érdemes, mélyebb lesztőle álmunk. Különösen idegesítő nap után remek kikapcsoló módszer. Anap ugyan nem válik ettől jobbá, de mi lazábbak leszünk.

4. Igyunk egy pohár tiszta vizet közvetlenül ébredés után, és napközben is egy-egy pohárral, minden étkezés előtt öt-tíz perccel. Ezaz a minimális vízmennyiség, ami már megelőzi a kiszáradást. Bokrosteendőink közben néha észre sem vesszük a szomjúságot, sokan nem istudják, hogy a tartós vízhiány miatt érzik gyakran gyengének, levertnekmagukat. A víz számos fontos feladatot lát el a testben, többek között „kikézbesí­ti" az energiát a megfelelő helyekre. Egy pohár víz étkezés előtt segít azétvágyat kordában tartani, ugyanakkor elegendő folyadékkal lát el ah­hoz, hogy evés után már ne legyünk szomjasak. Az ébredéskor fölhajtottvíz pedig a kiválasztást segíti, megtisztitja a gyomor belső felületét azesetleg még rátapadt ételmaradéktól.

5. Gyalogoljunk naponta legalább húsz percet. Reggel, vagy este,vagy napközben, az ebédszünet alatt, de minden nap! Frissen, fürgén,hogy megdobogtassa a szívet. A szív a test legfontosabb izma, edzeni kellminden egyes nap! Ne felejtsük, a legtöbb haláleset oka az, hogy a szívlölmondja a szolgálatot. A napi gyaloglás olyan előnyös hatásokkal jár, amikről legtöbben nemis tudnak. A rendszeres gyaloglók például á legritkább esetben szenved­nek székrekedésben. A j o b b keringéstől bőrük színe is szebb. Jobbanérzik magukat, tisztább lesz a látás, jobban megy a gondolkodás, javul azagyműködés is, mert a levegőztetéssel fölfrissítették, oxigéndússá tettékvérüket. Az ebédszüneti séta segít, hogy a munkaidőt megszakítva ki­mozduljunk a napra, a levegőre, így délután nemcsak a közérzet leszkellemesebb, de a munka is jobban megy. Elárulhatom, sokakat isme­rek, akik annyira megkedvelték az ugróasztalkát, hogy a munkahelyü­kön is tartanak egyet, esős napokra. Húsz perc „ugrabugra" ugyanolyanáldásos hatást gyakorol a szívre és a keringésre, mint húsz perc gyaloglás— kivéve persze a szabad levegő, a nap, s a látvány változatosságánakhasznait. 259
    251. Az „ugrabugra"-asztalkát mozgásukban korlátozott idősebbeknek ismelegen tudom ajánlani, vagy bárkinek — például zord időjárás esetére.Meggondolandó beruházás, hiszen nem túl drága, haszna ugyanakkor alegdrágább kincs, az egészség és a közérzet javulásában fog kamatozni.Már a legegyszerűbb, legkönnyebb (a X. fejezetben megtalálható) egész­séghinta-gyakorlat is erősíti a szívet, átszivattyúzza a nyirokrendszert, smegelőzi a székrekedést. 6. Étkezzünk a Testkontroll elveinek betartásával. Azaz délig neegyünk mást, csak gyümölcsöt, s az ebéd, valamint a vacsora összeállítá­sánál ügyeljünk a megfelelő ételtársításra.

7. Fordítsunk legalább napi öt percet elmélkedésre, arra, hogysaját lelkünkbe tekintsünk. Fontos, hogy naponta, és az is, hogylegkevesebb öt percet, csukott szemmel, kényelmesen ülve egy csöndes,nyugodt helyen, míg kívülálló szemlélőként arra összpontosítunk, amibensőnkben folyik. Ez megerősít, általa jobban tudatosulnak bennünksaját egyéniségünk jellegzetességei, szükségleteink, céljaink, lehetősé­geink, képességeink. A reggeli nyújtózkodás utáni öt perc például nagyonalkalmas erre az önmagunkba pillantásra, s j ó , ha mindig ugyanazt anapszakot használjuk e célokra. Figyeljük, agyunk milyen különböző,egymásnak sokszor ellentmondó kívánságokat vetít elénk. Nyugodtan,tárgyilagosan nézzük végig valamennyit. Belégzéskor szívjuk magunkbaa szeretetet, kilégzéskor pedig engedjük szabadjára a negatívumokat.Kulcsfontosságúak az új, egészséges életmódhoz való kötődés elmé­lyítésében ezek az önmagunkra összpontosítva eltöltött percek.

HETI FELADATOK Meglesz a jutalma, ha az itt fölsoroltakat hetente legalább egyszerelvégezzük, de persze gyakrabban is lehet. Kezdetben azért a heti egysze­ri alkalomra is büszkék lehetünk, mert ezzel is jó szolgálatot teszünkegészségünknek. Később is csak akkor tegyünk bármit is gyakrabban,ha valóban örömünkre szolgál, ha tényleg jólesik.

1. J ó g a . A X. fejezetben ismertettünk néhány jógagyakorlatot. Úgyválogattuk őket össze, hogy segítsenek megőrizni a fiatalságot és ahajlékonyságot. Ajógával fordul elő leggyakrabban, hogy heti egy gyakor­lás helyett a mindennapi elvégzendők közé kerül, olyan könnyű megked­velni és annyira kellemes a hatása. Nem nehéz, ugyanakkor az egésztestből kihajtja a mérgező lerakódásokat. De vigyázzunk, ne vigyüktúlzásba, a gyakorlatok soha ne okozzanak fájdalmat.

2. Lefekvés este kilenckor. Ez a kis befektetés is remekül kamatozik.Sokkal frissebben ébredünk másnap. Az éjfél előtti álom a legértékesebb!Őseink is a „tyúkokkal feküdtek", azaz amikor leszállt a sötétség. Akellemes pihenés és a jóízű alvás képessége a Természet ajándékai. Miértne vegyük hasznát, hetente legalább egyszer?

3. Heti egy nap legyen kizárólag az eleven eledel napja. Ezen anapon csak nyers kosztot vegyünk magunkhoz. (Legföljebb azok pároljákmeg az ilyenkor fogyasztott zöldséget, akiknek emésztőrendszere márannyira legyöngült, hogy végképp nem bírják az egészen nyers táplálé­kot. Olykor a hideg salátapép is megteszi a párolt zöldség helyett.) Ez azt jelenti, hogy a reggeli gyümölcslé; az ebéd zöldség-, vagy gyü­mölcssaláta; végül gyümölcs vagy vegyes zöldsaláta dukál vacsorára, akoraesti órákban. Ez legyen az a nap, amikor a magtejet, illetve az abbólkészített finomságokat fogyasztjuk. Ez az ideje a házi gyümölcsfagylalt­nak is, illetve helyette a forró mentateának, ha éppen hideg az idő. Neértsük félre a dolgot, a nyers zöldség nem azt jelenti, hogy marokszámratömjük magunkba a brokkolit, a karfiolt, vagy más magas rosttartalmúzöldséget! A hangsúly a fejes-, vagy bármilyen m á s zöldsalátán, csírán,uborkán, paradicsomon, sárgarépán, zelleren, zöldpaprikán, avokádónlegyen, más zöldségből legföljebb csupán csöppnyit vegyünk. Mennéltöbb a salátában a nagy természetes víztartalmú összetevő, annál köny-nyebben emészhető. Remek alkalom egy ilyen „élőétel nap" arra, hogy kipróbáljuk a Test-kontroli ételreceptek közül azokat, amik kizárólag nyers alapanyagokbólkészülnek. De alkothatunk saját magunk is új összeállításokat. (Remé­lem, megosztják majd velünk sikeres készítményeik titkát!) De tudokajánlani egy nagyon jó szakácskönyvet is, kizárólag erre a célra, melynekcíme: Light Eating for Survival. (Marcia Acciardo, Omangod Press, P. O.Box 64, Woodstock Valley, CT 06282. U S A . ) Az „élőétel napokon" fölgyorsul a test belső tisztulása, emiatt köny-nyebbnek, boldogabbnak érezzük majd magunkat. Megtapasztalva ezt anagyszerű érzést, jobban tudjuk majd értékelni, készségesebben fogjukbetartani a Testkontroll-étrend, a „teljes egészségünkre" életmód többiajánlását is.

4. Hetente egyszer vegyünk kiadós, forró fürdőt. Ez annyira nyil­vánvaló, hogy sokuk szerint bizonyára kár erre vesztegetni a szót. Lehet,de manapság bizony inkább egy gyors zuhanyozással szoktuk elintézni atisztálkodást. Jó is az, de azért a hét legalább egy napján adjuk m e g afürdésnek is a módját. Kapcsoljunk be hangulatvilágítást, lágy háttérze­nét, töltsük meg a kádat jó forró vízzel s áztassuk tagjainkat kényelme­sen. Előtte puha kefével távolítsuk el a száraz bór leváló, halott sejtjeit 2«!
    253. egész testünkről, majd a nedves bőrről, némi áztatás után, a többit.Használjunk ehhez természetes tengeri szivacsot, vagy erre a célraszárított tökbélből készült spongyát, úgynevezett „luffa" frottírszivacsot.Bőrünk pórusnyílásai így megszabadulnak minden szennyeződéstől, abőr kiválasztása fölélénkül. Nagyszerű érzés lesz! Élvezzük a fürdőt,legalább negyedóráig. A fürdés az egyik legkellemesebb lazító, stressz­oldó, betegségmegelőző módszer, amit már évezredek óta alkalmaznak.

 5. Erdei séta hetente. Minden hét egy napján töltsünk pár órát aTermészet lágy ölén. Alapozó, biztonságot adó, fölemelő tevékenység.Kiegyensúlyozza testünket, lelkünket. Az oxigéndús, tiszta levegőben,növények, fák közt járkálva levezethető a hét folyamán fölgyülemlettfeszültség. Különösen nagy szükség van erre a kikapcsolódásra, hahétköznapjainkat kénytelenek vagyunk szennyezett levegőjű városi kör­nyezetben tölteni. Az ember elsődlegesen a Természet gyermeke. Mindigfölüdülés visszatérni hát oda, ha csak rövid időre is, mert a Természet az.ahová természetes hajlamai alapján vágyódik az ember.

6. Tegyünk valakivel jót, önzetlenül, úgy, hogy nem várunk értesemmi viszonzást. A feltétel nélküli szeretetteljes cselekedet nemcsakannak szerez kellemes perceket, aki kapja, hanem annak is, aki adja;szeretet formájában visszaháramlik rá. Nem a tett mértéke számít, azszinte mindegy, csak nagylelkűségünktől függ. Néha úgy tűnik, elfelejtet­tük a régi bölcsességet, miszerint jobb adni, mint kapni. (Nemcsak akkor,ha ütésről van szó!) Szeretetet úgy a legjobb kapni, ha mi is adhatunk asajátunkéból! Jussanak eszünkbe ilyenkor elsősorban az idősebbek, például szü­leink. Tulajdonképpen természetünk része, hogy törődjünk velük. Arégebbi időkben sokkal szorosabb volt a különböző nemzedékek közöttikapcsolat, csak a modern életforma zsákutcája választ el tőlük, pedigszáz barát sem pótolja ezt a kötődést. Próbáljuk megváltoztatni a szoká­sos, esetleg únt, olykor iszonyúan fárasztó viszonyt velük, tegyük kelle­messé — még mielőtt mi magunk is túlságosan megöregednénk. Gondoljunk csak bele, hány millió életet tehetünk jobbá, ha valameny-nyiünk megkísérli jelét mutatni a törődésnek!

7. Töltsünk boldog, ünnepi együttléteket családtagjainkkal, bará­tainkkal. Az ember alapvetően társas lény, szükségünk van környeze­tünkből származó benyomásokra és támogatásra. Eleink sem éltekmagányos életet, nekünk sem tenne j ó t a remetelét. Találjuk meg azalkalmakat, jöjjünk össze azokkal, akik fontosak számunkra, hogy együttlegyünk, igyunk, együnk, beszélgessünk, hogy élvezzük egymás társasá­gát, hogy jól érezzük magunkat. Különösen fontos ez ma, mert a családok 262
    254. tagjai hamar szétszóródnak, kevesebb az alkalom a találkozásra. Legjob­ban a gyerekek tudják élvezni és értékelni a rokoni, baráti látogatásokat.Ha esetleg már leszoktunk volna erről, akkor elevenítsük föl. Új világrésztfedezhetünk föl életünk számára. Külön-külön talán egyik pont sem látszik valami egetverő dolognak.Nem is az, csodás eredményük közösen jelentkezik, amikor egy „teljesegészségünkre" életmóddá kovácsolódnak össze. A heti és a mindennapiteendők együttesen megsokszorozzák egymás jó hatását. Valahogy úgy,ahogy egy jó balfedezet, vagy egy brilliáns középcsatár egymagában nemsokat ér, de ha összekerülnek egy jó csapatban, akkor kölcsönösennaggyá teszik egymást. Nehéz leírni, milyen nagyszerű érzés vár ránk, ha egyszerre alkalmaz­zuk az egészség összes építőelemét. Hogyan lehetne szavakkal hívenkifejezni a rózsa illatát? De nem is az a célunk, hogy olvasott élménymaradjon, papírra vetett puszta szó, hanem azt szeretnénk, hogy ki-kimaga megtapasztalja, mennél többen átéljék, mert csak így derül ki éscsak így válik igazán hasznunkra valódi értékük. Átalakítják, megjavítják az élet minőségét, testileg, lekileg, érzelmileg,tudatilag egyaránt. Újfent kérem, ne higgyenek nekünk, ne nekünkhiggyenek. Próbálják ki maguk, s két hét után első kézből, saját bőrüköntapasztalhatják meg mindazt a jót, amit itt suta szavakkal igyekszünklefesteni. Már két hét elteltével ráérezhetnek arra a különbségre, amit atestnek a Természet törvényei szerinti tartása jelent. Aki ezt a könyvet olvassa, azt — mint már korábban is joggal föltételez­tük — valószínűleg érdekli saját egészsége. Könnyen lehet, hogy azegymásnak ellentmondó „akadémikus" elvek már jócskán összezavar­ták, nem is beszélve mindarról a csalódásról, amit alkalmazásuk eredmé­nyezett. El lehet felejteni az egészet, mert ilyen egyszerűen, ilyen termé­szetesen kell gondját viselni önmagunknak. Bárki megteheti! S akimost rögtön belevág, az évek múlva is áldani fogja a mai napot. 263
    255. (Marilyn Diamond) Nagyon sokat számít egy új dolog esetében annak illeszthetősége,hiszen bármily nagyszerű is, nem fogunk sokra menni vele, ha lehetet­lenség hozzáidomítani hétköznapjainkhoz. Az is természetes, hogy újismereteinket nem lehet szóról szóra, betűről betűre betartani, mindigmarad különbség az eszményi és a valóság, a vágyak és a lehetőségekközött. Például hiába tudjuk, hogy mennyire fontos a tiszta levegő,mégsem költözhet emiatt mindenki vissza az erdőbe. Az is egyértelmű,hogy a desztillált víz a legtisztább, ez mégsem jelenti azt, hogy holnaptólmindenki csak azt issza. De azért tegyük meg a megfelelő irányban a le­hetőségeink szerinti lépéseket. A víz esetében például szerezzünk belepárlókészüléket, ha tudunk, s addig is az elérhető legtisztább vizetigyuk. Hasonló a helyzet az egészség többi elemével, a pihenés, alvás, atestmozgás, a napfény, a pozitív érzelmi benyomások esetében is; te­gyünk meg annyit, amennyi tőlünk telik. S ugyanígy legyen ez a táplálék­kal is. Azonban az étkezés az, amiben a legkönnyebben és amiben igazánsokat tudunk változtatni. Ezen a területen tehetjük a legtöbbet új egész­ségügyi ismereteink kamatoztatására a mindennapi életben. E könyve elődje, a T e s t k o n t r o l l , arra törekedett, hogy megfelelő étel­társításokból összeállított, ugyanakkor j ó l kiegyensúlyozott recepteketadjon. Alig tizennégy hónapja jelent meg. E rövid idő alatt is hatalmasváltozás állt be, az újfajta tudatosság általános előretörése egyszerűenbámulatos. Elterjedt a friss ételek iránti igény. Ehhez járulnak a vidéki,házias konyhaművészet időigényesebb, de egészséges készítményei. Vastag,sűrű levesek, sajátos, helyi szokások szerint sütött kenyerek különbözőteljes gabonafélékből, főtt tészták, mártások, és olyan egyszerű, gyorsanelkészíthető, könnyű fogások, amik azért egyben laktatóak is. A NouvelleCousine, az „ ú j konyha" kezdte el ezt az irányzatot. Tartósan pozitívhatása föltehetően az általa alkalmazott főzési módoknak köszönhető,annak, hogy az elkészítés célja az eredeti értékek megtartása és bemuta­tása. Az itt következő receptekkel kapcsolatban azt szeretném elöljáróbanelmondani, hogy a helyes ételtársítás most is alapvető szempont volt.Külön hangsúlyt kaptak a természetes állapotú, nyers fogások is, hiszenezek azok a követelmények, melyek minden hatásos emésztést, jó erőnlé­tet, egészséget, kellemes közérzetet biztosító táplálkozási mód gerincétkell, hogy adják, mert ezek elégítik ki a test élettani, biológiai szükségle­teit. Újdonságokra is rábukkanhatnak, mámorító zamatú gyümölcslé- 266
    256. kombinációk, könnyen elkészíthető zöldségtálak, a tésztafélék és a bur­gonya újabb változatai, ínycsiklandozó saláták színesítik a kínálatot. A sütnivaló választéka is bővül, és friss, hideg meglepetéseket találhat­nak maguknak az édesszájúak. Remélhetőleg egyre többen lelnek rásaját ízlésük szerinti ételekre, s így valóban mindenki táplálékáváválhat ez az újfajta, egészséges étkezési mód, mert láthatólag ez a termé­szetes felfogás kezd most uralkodóvá válni a konyhaművészet fejlődésé­ben. Tápláló házikoszt, ami azért a szakácsszakma értékeit is fel tudjamutatni, titokzatosságok nélkül. Egyszerűen készíthető fogások, értéke­sek, de nem pazarlóak, mivel a gazdaságosság is alapvető szempont. Talán meglepetést okoz, ha az állati eredetű élelmiszerek káros hatá­sairól szóló korábbi fejezetek ellenére most csirke- és halreceptekrebukkannak. Azért adunk ilyeneket is közre, hogy jóízű, ugyanakkorkevésbé káros módon elégíthessük ki ízlésünk ilyen irányú igényeit. Neértsék félre, nem akarjuk olvasóinkat növényevésre, vegetar(ián)izmusrakényszeríteni, csupán felhívtuk a figyelmet a növényi táplálék előnyösvoltára az élet tartama és tartalma szempontjából, továbbá az állatitermékek evésének valós veszélyeire, különösen a méregtelenítési idő­szakok idején. Tanácsosnak tartjuk az ilyen élelmiszerek fogyasztásának mennélnagyobb arányú csökkentését, de távol álljon tőlünk minden szektásság,kizárólagosság, elvakultság. Igyekszünk mindig realista, a valóságot isfigyelembe vevő szemmel nézni a világot. A vegetar(ián)izmusra „áttért", a„hithű" növényevő is megkívánhatja időnként például egy orrcsiklandozóhúsétel ízét. (Mert el kell ismerni, ízük valóban lehet kellemes.) Nem kellezt a vágyat minden áron elfojtani. Ha már túl nagy a kísértés, akkornyugodtan, lelkiismeret-furdalás nélkül megengedhető olykor-olykoregy kis kiruccanás a zamatoknak erre a területére, hogy kielégüléstnyerjen a testnek ez a kívánsága is. Nem egészséges semmilyen termé­szetes testi vágyat (kivétel ez alól talán az olyan beteges kötődés, mint acukorevési kényszer) teljesen elfojtani. De — húsevésről szólva — egy­szerre csak keveset, csupán pár dekát együnk, ahogy például az ázsiaiországokban is teszik, különben ugyancsak megfakul a „fényes" közér­zet, jócskán lezuhan az energiaszint. Tudom, férjem, Harvey már hosszan ecsetelte az élő, eleven étel, anyerskoszt egészségjavító hatásait. Hadd tegyek ehhez néhány tanácsotsaját gyakorlati tapasztalataimból én is. Könnyen lehet, hogy sokanegyszerűen csak azért idegenkednek a nyerskoszt puszta gondolatától,mert még sohasem kísérelték meg. Szívből ajánlom, legalább időnkéntegyszer próbálja ki mindenki! Adjunk egy-egy lehetőséget magunknak,hogy meg tudjuk szeretni, s testünknek is, hogy legalább néhanapján él­vezhesse a kizárólag ilyen táplálék nyújtotta előnyöket! Különösen meleg,kánikulai napokon fogják remek ötletnek találni!

S U M M E R V E G E T A M O JUICE/Nyári vegetalé 4—6 érett, közepes nagyságú paradicsom 14 közepes méretű sárgarépa 2 szál zeller 2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 kisebb gyökér (fehérrépa) 1/2 csomó petrezselyem 1 kisebb uborka Lúgos kémhatású összetevőinek köszönhetően ez az ital semlegesíti atestben keletkező — legtöbbször savas — mérgező anyagokat. Perszefrissen a legjobb, de két-három napig is eláll a hűtőben, a legmelegebbévszakban is. Nyáron nálunk mindig van belőle otthon. Ugyanis ez az azidőszak, amikor érdemes gyakran fogyasztani, hiszen ilyenkor bőventerem paradicsom, s a többi összetevő is könnyen beszerezhető. 272
    262. Elkészítéséhez vágjuk négyfelé a paradicsomokat, minden répát —hámozás helyett — alaposan mossunk meg és szeljük le a végüket, s azellerrel is ugyanezt tegyük. A zöldpaprikákat vágjuk szintén négyfelé,hogy kidobhassuk a magokat. A petrezselymet megmossuk, az uborkátlehámozzuk, s valamennyi alapanyagot lefuttatjuk a centrifugán. Kevéscitromlé kellemesen „megbolondítja". Fogyasztás előtt fölrázandó! Azadott mennyiségű zöldségből nagyjából egy liter lé nyerhető. )

 BANANA MILK/Banántej 1 jókora, érett banán 2—4 deciliter víz Ugyanattól az aranyos — és kilencven-valahány éves kora ellenérecsodálatosan egészséges — öregúrtól, Philip Welsh doktortól tanultam ela banántej készítését, aki korábban a mandulatej titkába is beavatott.Épp a szép pettyesre érett, vegyszermentes, mexikói banánok közt válo­gatott, amikor másodszor összefutottam vele egy természetes élelmisze­reket árusító üzletben. Boldogan számoltam be neki a mandulatej osztat­lan sikeréről. — Na, akkor itt az ideje, hogy a banántejjel is megismertesse azembereket — mosolyodott el szélesen, míg csodálatosan tiszta szemébenhuncut szikrák sziporkáztak. Igaza volt, a banántej is pompás dolog, azóta is szívesen terjesztem,számtalan hálás kisgyermekes mama örömére, akik mind arról számol­nak, be, hogy a picik egyszerűen imádják. A banántej teljes fehérje is,tartalmazza mind a nyolc fontos, úgynevezett eszenciális aminosavat, sráadásul olyan élő formában, hogy jobbat már kívánni sem lehetne, nembeszélve az ízéről. Finom és tápláló mindenkinek, nemtől és életkortólfüggetlenül. A banánt és a vizet turmixgépben keverjük össze, míg egészen simanem lesz. A víz utólagos adagolásával állíthatjuk be végül pontosan akívánt sűrűséget. Eszményi „babapapi", egy banánból 3—6 deciliterkészíthető.

A L M O N D SURPRISE/Mandulalepetés 3 deciliter ,,Mandulatej" (A magtejek közt ismertetjük) 3 deciliter friss narancslé 1 db szép narancs, meghámozva, kimagozva 273
    263. Valamennyi összetevőt turmixgépbe tesszük, pár perc alatt simárakeverjük, majd leszűrjük. A mennyiségek két személyre szólnak.

T R O P I C A L AMBROSIA/Délszaki hulla-hopp ambrózia Már ez az egy finomság is megéri az ajánlott gyümölcscentrifugabeszerzését, olyanét, amivel egyformán jól lehet zöldség- és gyümölcsle­vet is sajtolni. Akkor érdemes nagy mennyiségben „gyártani" ezeket az„ambróziákat", amikor egyszerre sok gyümölcs beérik, s gondot okoz.hogy mit is kezdjen vele az ember. A rendelkezésre álló anyagok és aszárnyaló képzelet ezen a területen is csodás, új, ínyderítő alkotásokraösztönözhet. 1 kg hasábra vágott görögdinnyebél 1 /2 kg hasábra vágott sárgadinnye (például kantalupdinnye) bele 1/2 kg vörös csemegeszőlő 6—8 db narancs 1/2 kg hasábra vágott ananászbél 30 dkg kimagozott sárgabarack 25 dkg kimagozott szilva 1 db érett banán A banán és a narancs kivételével futtassunk le minden egyebet acentrifugán. A narancsból hagyományos citruspréssel csavarjuk ki alevet és azt a banánnal együtt turmixgépben keverjük simára. Az egészetjól záró edénybe összeöntve tegyük a hűtőbe, hogy tálalás előtt kockázatnélkül föl lehessen rázni. Alkalmas például érkező vacsoravendégekkínálására. Öntsük puncsostálba, hogy hívogató legyen. Díszíteni islehet, például friss, zöld mentalevéllel. Néhány tálca — görögdinnyelébőlfagyasztott — j é g k o c k á v a l tartsuk hidegen, (mert csak hidegen az igazi),amíg mindenki megérkezik. Mindez úgy egy, másfél litert tesz ki, attólfüggően, hogy mennyire lédúsak a fölhasznált gyümölcsök

ORANGE FREEZE/Fagykrémes narancsolat 3 deciliter friss narancslé 2 db fagyasztott banán 4—6 szem érett datolya, kimagozva 1—2 deciliter tört j é g A narancslevet és a datolyát turmixgépben keverjük simára, majd 274
    264. adjuk hozzá a jeget és a banánt, s keverjük tovább, míg sűrű péppé összenem áll. Azonnal tálalható. Két személynek (talán) elég lesz az adag.

 ICY MELÓN SMOOTHIE/Jéghideg di-dinnyekrém 1 /4 kg görögdinnyebél, friss, vagy mélyhűtött 1/4 kg sárgadinnyebél, (bármelyik fajta jó lesz), friss vagy mélyhűtött. Turmixban kell a kétféle dinnyét összekeverni sima, habos péppé.Mennél több a fagyasztott gyümölcs részaránya, annál sűrűbb a krém. Azadag egyszemélyes, mintegy fél litert tesz ki.

Gyümölcssaláták és mártások
B01 PEACH-MELON F L O W E R B O W L S / Dinnyebibés-szölöszirmosbaracktál 2 db nyolcrét vágott őszibarack 3/4—1 kg dinnyebélgömböcske két különböző sárgadinnyéből Pár szem hosszában kettészelt (lehetőleg magtalan) fehér és piros szőlőszem. N é h á n y friss mentalevél A nyeles, éles szélű félgömb „karalábéfúró" az alkalmas konyhaieszköz, amivel könnyen el lehet készíteni az apró, körülbelül másfél centiátmérőjű dinnyegömböcskéket, úgy, hogy gömbönként vájjuk ki a ket­tészelt sárgadinnye húsát a hajából. A gyümölcsös kehelybe (vagy tá­nyérba) virágformát ügyeskedünk az összetevőkből: a barackszeletekből— a „virág" szirmai gyanánt — kört alkotunk, s közepébe helyezzük adinnyegömböket és a kettészelt szőlőszemeket. A mentalevelekkel mégteljesebbé tehetjük a „virág" látszatát. Remek étvágygerjesztő első fogás.Az adott mennyiségek két „virágtál" összeállítására elegendők

M A N G O - M E L O N B E R R Y SALAD W I T H HONEYLOUPE SHERBET /Vegyes gyümölcssaláta dinnyeserbettel Kétféle sárgadinnye szükségeltetik hozzá, egy ripacsos hajú, zöldbelüturkesztáni típusú, illetve egy kantalup típusú, amire a mélyen barázdáltforma és a sárga színű hús a jellemző. 6 szelet (úgy másfél centi vastag) turkesztáni dinnye, falásnyi darabokra vágva 36 db dinnyebélgömböcske kantalupdinnyéböl 2 szép őszibarack, mindegyik 12-rét szeletelve 12 szem eper lecsumázva és hosszában kettészelve 2 db sárgabelű (például Bartlett) körte lehámozva és 12-rét vágva 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb turkesztáni típusú sárgadinnyéből 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb kantalup típusú sárgadinnyéből A mennyiségek hat személyre szólnak. Rendezzük el a friss gyümölcsötegyenlő adagokban hat kistányérra, majd futtassuk le a fagyasztottdinnyét a gyümölcscentrifugán, de ne a szűrő, hanem a teli betétet 276
    266. használjuk ehhez, így nem válik külön a rost, és sima, teljes, jegesdinnyepépet nyerünk. Öntsük nyakon mindegyik gyümölcsadagot egy-egy merőkanál jeges dinnyepéppel, s máris kész a hihetetlenül finomnyalánkság. Egy egész ebédet kitesz, vagy alkalmas valamilyen bőséges,vendégváró vacsora első fogásának, hogy csevegés közben elcsemegézze­nek rajta a látogatók, míg a többi fogáson befejezzük az utolsó simításo­kat. A csevegés tárgya — érdemes megfigyelni, szinte bizonyosan — afelszolgált étvágygerjesztő gyümölcsfogás lesz! — Ez az étkezés utáni édesség, csak mi előételnek kínáljuk — szoktammagyarázni.

STRAWBERRY-MINT SOUP / Epres mentamártás Nagyon finom előételként egy hosszabb vacsora kezdetén, de teljesélőétel-ebédet ad például a „Kókuszos-almás gyomorvigasztaló" (B04)társaságában. 1 kg friss eper 2 evőkanál juharszirup (esetleg méz) 18 db friss mentalevél tisztára mosva, majd szárazra törülgetve 1/2 deciliter frissen facsart narancslé 1 kg fagyasztott eper 2 evőkanál kóku szbélreszelék (ízlés szerint) Rakjunk félre négy szép szemet a friss eperből, majd a többit tegyükegy turmixgép kelyhébe a juharszirup, a narancslé és 10 db mentalevéltársaságában, és addig keverjük, míg egyenletes, sima péppé össze nemáll. Ezután hűtsük le. A félretett eperszemeket éles késsel átvágjukvékony szeletekre és tartsuk a hűtőben, amíg el nem j ö n a tálalás ideje. A fagyasztott epret futtassuk le a gyümölcscentrifuga szűrés nélküli„tele" betétjén, vagy kenjük szét fémpengével, hogy végül is sűrű serbetetnyerjünk. A mennyiségek négy személyre szólnak. Tálaláshoz töltsük a mentáseperpépet négy lapos kehelybe és helyezzünk mindegyik kehely közepérea fagyos, sűrű eperserbetből. Díszítsük a tálakat a maradék eperszelettelés mentalevéllel. Kívánságra az egészre kókuszreszelék is hinthető.

CASHEW-APRICOT SAUCE / Kesu kajszi gyümölcsszósz 2 deciliter narancslé vagy görögdinnyéié, utóbbi esetleg sárgadinnyelével vegyesen 5 dkg nyers kesudió (beszerzési nehézség esetén más nyers maggal, például mandulával, vagy akár a sárgabarack magjával is helyettesíthető) 4 db friss (vagy fagyasztott) kajszibarack, kimagozva 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) édesítéshez Kevés frissen reszelt szerecsendió, ízlés szerint A gyümölcslevet és a kesudiót turmixgépben simára el kell dolgozni, scsak ezután adjuk hozzá a barackot és az édesítőt, valamint a szerecsendiót. Addig kell tovább keverni, míg az egész egyenletessé nem válik.Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű „Testkontroli" gyümölcssaláta) mellé adható új, izgalmas ízösszetételek, érdekes zamatkompozi-ciók kipróbálásához.

BANANA-PEACH SAUCE / Banán-barack gyümölcsmártás 1 szép, érett banán, nyersen vagy lefagyasztva 1/2 deciliter friss narancslé vagy mazsoláié (mely beáztatott mazsolából nyerhető) 1 db friss (vagy fagyasztott) őszibarack, kimagozva Kevés frissen reszelt szerecsendió, ízlés szerint Kevés kardamom (Elettaria cardamomum), ízlés szerint, ami beszerzési nehézség esetén gyömbérrel is pótolható Helyezzük valamennyi összetevőt turmixgépbe, s azt addig járassuk,míg a pép egyenletessé nem válik. A megfelelő állag eléréséhez szükséglehet még további 1 /2 deciliter folyadékra, ha mind a banán, mind pediga barack a mélyhűtőből került elő. Bármilyen gyümölcssaláta (például aB03 jelű ,Testkontroll" gyümölcssaláta) új ízekkel gazdagodik, ha ezzel amártással leöntjük. A mennyiségek négy adagra szólnak.

Zöldségsaláták és salátaöntetek
C O I B L E N D E D SALAD / Salátaturmix 2 db közepes nagyságú paradicsom 8 cm hosszú uborkadarab, hámozatlanul, ha vékonyhajú melegházi fajta, illetve hámozva, ha a szokásos szabadföldi 1 db kisebb zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 szép szál zeller 5-6 salátalevél Először a paradicsomot aprítjuk folyékonnyá a turmixgépben, majdhozzáadjuk az uborkát és a paprikát, míg azok is pépessé nem válnak.Ezután a salátalevelek következnek, a zellerrel lenyomatva segíthetjük,ha megakadnának. Minden összetevőt földarabolva még további 1-2percig járassuk a gépet, hogy az egész jó alaposan elkeveredjen. Hihetet­lenül jóízű ebéd, ha fejenként egy fél avokádót is adunk hozzá. Amennyiségek két személyre szólnak.

SALÁTAÖNTET 1 db nagy avokádó 1/2—1 deciliter víz 1 teáskanál friss citromlé 1/2 mokkáskanál kömény (Cuminum cyminum, azaz „római" kömény) Kevés fűszerezett só, vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint. Salátatálban rázogatással keverjük össze alaposan a különböző csíra­féléket. Az avokádóból kézzel vagy géppel sima pépet készítünk, míghozzáadjuk a vizet, a citromlevet és a fűszereket, majd rácsorgatjuk acsírakeverékre. Végül hozzáadjuk a paradicsomot és az uborkát, majd azegészet újra jó alaposan átmozgatjuk. A mennyiség 2-3 személynek leszelegendő.

EASY LIMESTONE LETTUCE SALAD W I T H BASIL-GARLICDRESSING / Saláta bazsalikomos-fokhagymás öntettel A fejes salátának többféle változata létezik, például a hosszú, fodroslevelű kötözősaláta, a tépősaláta stb. Az esetleg valamivel magasabb árellenére is érdemes váltogatni a különböző változatokat, nehogy ráun­junk az egyforma ízre, nehogy belefásuljunk ebbe a remek ételfajtába. 3 teáskanál olívaolaj 2 teáskanál friss citromlé 1 kisebb gerezd fokhagyma elkenve 1/2 teáskanál csípős Dijon- (dizsoni) mustár 1 csipet só, ízlés szerint 1 fej saláta 1 evőkanál mandulamártás, más néven mandulanéz (C16 jelű) vagy egyszerű majonéz 1 kevés frissen tört bors, ízlés szerint 1 evőkanál friss bazsalikom (Ocimum basalicum) apróra vagdalva Salátástál alján habverővel dolgozzuk össze az olajat a citromlével, amustárral és a sóval, majd adjuk hozzá a megmosott és falatnyi darabok­ra tört salátaleveleket a mandulanézhez (vagy a majonézhez, ha azthasználjuk), továbbá hintsük rá a fűszereket, a borsot és a bazsalikomot.Még egyszer alaposan mozgassuk át, hogy minden j ó l összekeveredjen.Az adott mennyiség 2-3 adagra futja

GARLIC C R O U T O N S /Fokhagymás kenyérkocka Igazán könnyű elkészíteni, s összehasonlíthatatlanul j o b b a készenkaphatónál. 1 karéj teljesőrlésü lisztből készült kenyér 2 teáskanál vaj vagy olívaolaj 1 gerezd fokhagyma, eldörzsölve vagy 2-3 darabra szelve Aprítsuk a kenyeret körülbelül másfél centiméter élhosszúságúkockákra. Serpenyőben melegítsük föl a zsiradékot és adjuk hozzá a fok­hagymát. Közepes lángon tartva a zsiradék hamarosan átveszi a fokhagy­ma ízét, ekkor a nagyobb fokhagymadarabokat már kivehetjük, eldob­hatjuk. A kenyérkockákat a fokhagymás zsiradékban megpirítjuk, gyak­ran forgatva, míg enyhén ropogós lesz. Az adag kétszemélyes.

 C A R R O T JUICE DRESSING / Répaléöntet salátához A frissen sajtolt sárgarépáié már önmagában is nagyszerű salátaöntet,de annak alapanyagaként is jól fölhasználható, ha kevés más zöldséget,például avokádót, paradicsomot, uborkát, zellert vagy éppenséggel spe­nótot adunk hozzá, s turmixgépben jól eldolgozzuk azt a répáié alappal.

B L E N D E D V E G E T A B L E DRESSING / Salátaöntet turmixoltzöldségből 2 db kisebb paradicsom 1 szál zeller 1/2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika Addig turmixoljuk valamennyi zöldséget együtt, amíg az egész összenem áll sima, egyenletes péppé, amit aztán ráborítunk a salátára, majdkíméletesen, de alaposan összerázzuk vele.

FRENCH BUTTER LETTUCE SALAD / Franciás fejes saláta Egyszerű, hétköznapi saláta. Szinte bármilyen fogás mellé alkalmaskiegészítőnek. 1 fej finom fejes saláta 2 evőkanál olívaolaj 1/2 mokkáskanál tengeri só Frissen tört bors, ízlés szerint 1 kisebb fokhagymagerezd, péppé zúzva (például kés lapjával) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Falásnyi darabokra tördeljük a salátaleveleket egy megfelelő méretűsalátástálban, hozzáadjuk az olajat és a sót, majd j ó l átmozgatjuk azegészet. Ezután a borsot, a fokhagymát és a citromlevet is belekeverjük,s újra alaposan összerázzuk a salátát.

 Zöldség, mint főfogás
D01 BRAISED C O U R G E T T E S / Párolt bébicukkini Ha nem lehet olyan cuki kis bébicukkinit beszerezni, aminek mégérintetlen a csúcshajtása, (amúgy csodálatos a bébicukkini íze, a csúcs-rüggyel egyetemben), akkor a felnőtt cukkini is megteszi, csak ebben azesetben kétszer annyit lében és kétszer annyi ideig kell párolni. Decukkini helyett használható más zsenge zöldség is, például endívia, másnéven salátakatáng (Cichorium endivia). 1/2 kilónyi bébicukkini, csücsrüggyel együtt 1 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál apróra metélt vereshagyma 1/2 zöldségleves leveskocka vagy 1 púpozott teáskanál zöldséglevespor 2 deciliter víz 1 evőkanál apróra metélt friss zsályalevél vagy 1/4 mokkáskanálnyi, ha csak szárított zsálya (Salvia officinalis) áll rendelkezésre Metsszük le a szár felőli cukkinivégeket. Melegítsük föl a zsiradékokatmegfelelő méretű, lehetőleg vastagabb falú, lefedhető edényben, s helyez­zük bele a hagymát, valamint a cukkinit. Közepes tűzön pároljuk, ígykezdetben saját leve is elég. Az időnkénti megforgatáshoz célszerű fogóol­lót használni. A vízben föloldott levesporhoz (vagy leveskockához) tegyükhozzá a zsályát, s öntsük a párolóedénybe, majd lassú tűzön pároljuktovább, 15—60 percig, míg a zöldség vajpuha lesz, és a párolólé besűrű­ södik, amit tálaláskor a cukkini mellé adhatunk, csakúgy, mint a többi ittjavasolt köretet. Ez lehet például sült sütőtökgaluska és articsóka vala­milyen franciás öntettel készült salátával, s hozzá vajjal megkent pirítottkenyér teljes őrlésű gabonából. Az adag háromszemélyes.

STUFFED M U S H R O O M FRANCESCA / Töltött g o m b a Franciskamódra Édesanyám receptje ez az egyszerű, mégis ízletes étel. Fogadják olyanszeretettel, ahogy őtőle kaptam. 12 db jól megtermett gombakalap, de természetesen a tönköket sem dobjuk el 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma 1/8 liter (azaz egy nagy csokor) apróra metélt petrezselyem 1 /2 deciliter apróra vagdalt zöldpaprika (ízlés szerint) 2 evőkanál vaj 293
    283. 1 teáskanál citromlé 1 deciliter teljes őrlésű gabonából készült finom zsemlemorzsa 1/2 mokkáskanál szurokfű (Origanum vulgare) 1/2 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1/2 mokkáskanál koriander (Coriandrum sativum) Mossuk és szárítsuk meg a gombafejeket, s metéljük föl a gombaszára­kat. Olvasszunk meg egy evőkanál vajat egy közepes nagyságú edény­ben, adjuk hozzá a hagymát, a gombavagdalékot, a petrezselymet és azöldpaprikát, majd pároljuk, míg megpuhul. Ezután tesszük bele acitromlevet, a zsemlemorzsát és a fűszereket. Jól összedolgozzuk azegészet, s a gombakalapokba töltjük. A maradék egy kanál vajból egy-egypöttyöt teszünk mindegyikre, s hőálló üvegtálban 20 percig sütjük kislángon, úgy 200 °C hőmérsékleten. Nagyon finom étel, így nehéz megjó­solni, hány személynek is lesz elegendő a 12 gombafej.

 Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok

C R E A M O F ROMAINE A N D C U C U M B E R SOUP / Fejes­uborkasalátaleves A leves burgonyás változata igazán jól fog jönni például a méregtelení­tés harmadik napján, mert a kevés krumpli laktatóssá teszi, a levesmégsem fekszi meg a gyomrot. Azoknak is j ó t tesz, akiknek esetlegemésztési gondokat okoz a szokásos módon fogyasztott fejes saláta. 1 szép fej fejes saláta, alaposan lemosva 1 j ó k o r a melegházi uborka, vagy 2 kisebb szabadföldi, meghámozva 1 evőkanál vaj 1 teáskanál olívaolaj 1 kisebb fej lila-, vagy vereshagyma, kockára fölvágva 1 deciliter apróra metélt zellerlevél 12 deciliter víz 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensens" féle) 1 sómentes zöldségleves leveskocka 2 db közepes nagyságú krumpli, meghámozva és fölkockázva, vagy helyette 4 evőkanál sűrű tejszín A salátát tördeljük nagyobb darabokra, a meghámozott uborkát vágjukfél centi vastag szeletekre. A leveses fazékban olvasszuk föl a vajat, adjukhozzá a hagymát, az uborkát, a salátát, s az egészet jól keverjük el. Végüla zeller zöldjét is tegyük bele, s addig folytassuk a keverést, míg azöldségek kezdenek összeesni. Ekkor öntsük a fazékba a vizet, az ízesítőket és a leveskockát. Fölforral­juk, és beletesszük a burgonyát. Ha halas, vagy csirkés vacsorához szánjuk, akkor krumpli helyett tejszínt használjunk, de csak a főzésvégén. 30 perc fedő alatti, lassú tűzön történő főzés után turmixgépben,vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket, hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­jük, de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is, ha amellettdöntöttünk. 4-5 tányérra futja.

A V O C A D O G A Z P A C H O / Avokádós zöldségkehely 6 szál zeller 1 db közepes méretű hámozott uborka, vagy egy fél hámozatlan üvegházi uborka 1 db zöldpaprika 1 db nagy, vagy 2 db kisebb avokádó, meghámozva és kimagozva Betét 1,3 deciliter fölkockázott paradicsom 1,3 deciliter fölkockázott paradicsompaprika 1,3 deciliter fölkockázott uborka, meghámozva 1,3 deciliter fölkockázott zeller 1,3 deciliter fölkockázott avokádó A zöld zellert, a zöldpaprikát és az uborkát futtassuk le a gyümölcs­centrifugán. Az így nyert zöldes zöldséglevet öntsük a turmixgép kelyhé­be, adjuk hozzá az avokádót, és az egészet dolgozzuk el simára, majdhűtsűk le. Tálaláskor merjük nagyméretű kelyhekbe, s betétként mindenkehelyre tegyünk 2 púpozott evőkanállal a fölkockázott zöldségek keveré­kéből. 3 adagra futja.

T O M B U R G E R S / Jóteszemdvics burgerek Teljes őrlésű gabonából készült, nyers vagy enyhén megpirított ham­burger-zsemlyét kettévágunk, megkenjük vajjal, esetleg majonézzel, vagymég jobb, ha „ m a n d u l a n é z " (C16jelű) mártással. A zsemlébe két saláta­levél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk, jó nagy paradi­csomból, vagy több szeletet, ha csak kisebb paradicsom akad. Hintsünka paradicsomra csírát, vagy vékony csíkokra szabdalt salátát is. Kíván­ságra meghinthetjük valamilyen sómentes sópótló füszerkeverékkel, al­kalmas erre például a „ S p i k e " féle gyártmány. ízlés szerint tehetünk rámég karikára vágott vékony lilahagymaszeleteket, vagy 1—2 evőkanál­nyi, olajban fonnyasztott, fűszerezett hagymát, esetleg csalamádét. A sa­látalevél a zsemlyét is megóvja az átázástól. ízletes leves, vagy éppen ká­posztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést biztosít. Az ilyen „burgerek" csodálatos ízélményt nyújthatnak, s az egyéni 306
    296. alkotó ötleteknek is tág lehetőség nyílik ezen a területen, az éppenrendelkezésre álló nyersanyagok függvényében.

Burgonyából és gabonafélékből készült fogások

BROILED POTATO SLICES / Roston aranyozott burgonyaérmék 2 db nagyra nőtt újkrumpli 3 evőkanál olvasztott vaj 312
    302. Valamilyen sómentes sópótló fűszer, (például „Spike", vagy „Herbamare"), ízlés szerint Alaposan sikáljuk le a krumplit, s vágjuk vékony hosszanti szeletekre.Tűzálló tál, vagy tepsi fenekére fektessük le a szeleteket, hogy csakrészben fedjék egymást, s ne halomban álljanak. Kenjük meg olvasztottvajjal, hintsük rá a fűszerezést, és előmelegített sütőben 15—20 percigsütjük, míg az érmék enyhén ropogóssá válnak, s aranybarna színtnyernek. Az olajban sült krumpli kiváltására adhatjuk ezt az ételt, főleg agyerekek imádják. Mártogatáshoz adjunk mellé valamilyen mártást is. Azadott mennyiség 2—4 személynek elég

 S T E A M E D POTATOES A N D V E G E T A B L E S IN ÖLTVE OIL /Begőzölt zöldségek krumplival, olívaolajban Az olívaolaj is és a gőzön puhított zöldség is kifejezetten elősegíti azöntisztító kiválasztási folyamatot, úgyhogy ez a fogás nagyon alkalmas,például egy méregtelenítési időszak befejező szakaszában. 4 db kisebb vagy 2 nagyobb szem burgonya 2 db közepes méretű sárgarépa 2 db közepes nagyságú cukkini 2 db közepes nyáritök 2 db közepes sárgabelű tök 5 evőkanál olívaolaj Kevés sómentes sópótló fűszer vagy tengeri só, ízlés szerint Nagyságuktól függően négybe, vagy hatba vágjuk a burgonyaszeme­ket. A répát lehámozzuk, és hosszában négyrét szeljük. Jó nagy gőzölő-edényre lesz szükség, hogy a felvágott zöldség és az egészben hagyottcukkini, illetve tök egyszerre beleférjen. Nagyjából 20 perc gőzöléstigényel, míg minden kellően megpuhul. Hámozzuk meg és kockázzuk föla krumplit. Kockázzuk föl a répát és a többi zöldséget is. Tálra kirakvarendezzük el a falásnyi darabokra vágott zöldséget étvágygerjesztő lát­vánnyá, majd apró cseppenként loccsantsuk rá az olajat, és végülhintsük meg a sópótló fűszerre], illetve a tengeri sóval. 2 étkezésre elég.

Főtt tészták és mártásaik
G01 QUICK FRESH T O M A T O SAUCE F O R PASTA / Egészségmártásfriss paradicsomból Tudjuk, a paradicsom rengeteg szokásos mártás, szósz, ,,kecsáp"alapanyaga, de a főzéstől alapvetően megváltoztatja természetét, erősensavassá válik e frissen még nagyon is egészséges zöldség. A dilemmamegszüntetésére szinte kínálja magát az egyszerű, de nagyszerű megol­dás, a friss paradicsomból hidegen készített mártás, mint ez is itt.Önthetjük főtt tésztára, rizsre, mennyei az íze. Elkészítését leegyszerűsítiés meggyorsítja, ha a daraboláshoz valamilyen kézhez álló háztartási gépis akad. 2 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma 1 közepes nagyságú, érett friss paradicsom Fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer, (például ..Herbmare"). ízlés szerint Közepes méretű, lefedhető serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, spirítsuk meg rajta a fölvágott hagymát. A fokhagymát is zúzzuk össze,adjuk hozzá a hagymához, s azt is süssük kicsit, majd tegyük a serpenyő­be a fölaprózott répát és zellert is. Alapos keverés után hintsük a finomrametélt petrezselyem- és bazsalikomzöldet a többi zöldségre, a leves­kockával együtt öntsük az edénybe a vizet, fedjük le, és lassú tűzönfőzzük úgy 15 percig, amíg a répa és a zeller is megpuhul, majd vegyük leaz edényt a tűzről és hagyjuk kihűlni. Míg a többi zöldség hűl, azalatt készítsük elő a paradicsomot. Forró,lobogó vízbe dobjuk, de épp csak fél percre, hogy a haját könnyen lelehessen húzni kézzel. Aprításhoz ezután már nincs is szükség gépre(attól a paradicsomlé amúgy is túl habos, sápadt lenne), a hámozott pa­radicsomot kézzel is szétnyomkodhatjuk, ahogy a megfelelő méretű tálbahelyezzük, s értékes levéből így egy csepp sem vész el, csak figyelem éskis ügyesség dolga. A főtt zöldséget hozzákeverjük a tört paradicsomhoz,s közben — ízlés szerint — meghintjük a fűszeres sóval. Az adag 2—3személynek elég.

Sütemények, kétszersültek, lángosok, lepények
 ONION S C O N E S / Hagymás lepénylángos 1/2 liter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál tengeri só 4 mokkáskanál sütőpor 4 mokkáskanál sütöszóda 1/2 deciliter hideg teavaj, késsel fölforgácsolva 1 teáskanál juharszirup vagy helyette méz (el is hagyható) 1.3 deciliter apróra kockázott hagyma 1 tojás 2 deciliter tejszín, s további 1/2 deciliter az ecseteléshez 324
    314. Mérés előtt szitáljuk át a lisztet, majd még egyszer, miután a sót, asütőport és a sütőszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajforgácsot,készítsünk mélyedést a keverék közepébe, ahová a mézet és a hagymát,továbbá a külön edényben fölvert tojásos tejszínt tesszük. Villával dolgoz­zuk össze a tésztát kissé ragadós, de j ó l gyúrható veknivé, amit aztánlisztezett gyúródeszkán fél percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Azegyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva téglalap alakbancenti vastagságúra lapítjuk, és pogácsaszaggatóval vagy megfelelő átmé­ rőjű, belisztezett peremű üvegpohárral jókora, körülbelül 10 cm átmérő­jű korongokat vágunk belőle. A maradékot mégegyszer gyúrjuk át, s abból is hasonló módon készítsünk ugyanolyan korongokat. A tésztakorongok tetejét ecseteljük be a maradék tejszínnel és 12—15 perc alatt süssük meg őket aranybarnára, előmelegített sütőben, 400 °C körüli hőfokon. Körülbelül 12 lepénylángost adnak ki a föltüntetett mennyiségek. Ez a sült tészta megnyugtatóan könnyű és ínycsiklandóan finom kenyérpótló kísérő leveshez, salátaebédhez.
*
 A Testkontroll alapelveit — úgy látszik — időnként érdemes fölelevení­teni. Ehhez remek segédeszköz a már korábban is említett TESTKONT­R O L L D I Ó H É J B A N című színes táblázat, amely mindig kéznél lesz, haszem előtt tartjuk, például a hűtő, vagy a kamra ajtajára fölerősítve.(Egységes 49,— forintos áron postán is megrendelhető, az alábbi címen:A G Y K O N T R O L L G M K , Pf. 59 Budapest 1502.) Ugyanezen a címen, illetve a 142-57-60 budapesti telefonon lehetérdeklődni Testkontroll tanfolyamainkról, amelyek a közeljövőben indul­nak.

fogyás és egészségjavítás,illetve életük minőségének javítása céljából — belevágjanak életvitelük ilymódon történő átalakításába. Emlékeztetőül azért álljon itt is néhány az egyszerűen követhető,legfontosabb alapvelvekből: — Csakis friss, érett és természetes állapotú gyümölcs fogyasztásaajánlott. — Gyümölcs csak éhgyomorra j ó , s hozzá legfeljebb más gyümölcsvaló. Legjobb délig csak gyümölcsöt és friss gyümölcs levét fogyasztani. — Együnk salátát minden nap. Biztosítsuk a magas természetesvíztartalmú ételek túlsúlyát minden étkezésnél. — Ügyeljünk a megfelelő ételtársítás szabályaira. Fehérje és keményítőegyütt a gyomorban könnyen romlásnak indul. A zsiradék j ó l megyzöldséghez és keményítőtartalmú ételekhez, de nehezíti a fehérje emész-tődését. — Ételkészítéshez lehetőleg csak friss, tiszta, feldolgozatlan alapanya­gokat használjunk. — Tegyük az étkezést egészséges, boldog és örömteli eseménnyé.