Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Latin szállóigék

2010.12.21

Latin szállóigékAb ovo                                           A tojástól kezdve                                           Horatius

A cane non magno saepe tenetur aper              Gyakran nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót             Ovidius

Aegroto dum anima est, spes est                  Amíg a beteg lélegzik, van remény                           Cicero


Alea iacta est                                   A kocka el van vetve                                        Suetonius

Aliud ex alio malum gignitur                     Egyik baj szüli a másikat                                   Terentius

Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur   A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal             Curtius Rufus

Amici, diem perdidi                              Barátaim, elvesztegettem ezt a napot                        Suetonius

Amicos secundae res parant, adversae probant     A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat        Seneca

Animus meminisse horret                          Lelkem visszariad az emlékezéstől                           Vergilius

Arma virumque cano                               Fegyvert s vitézt énekelek                                  Vergilius

Artes omnes perdocet paupertas                   A szegénység minden mesterségre megtanít                    Plautus

Aurea mediocritas                                Arany középszer                                             Horatius

Auribus frequentius, quam lingua utere           Gyakrabban használd a fület, mint a nyelvet                 Seneca

Aut prodesse volunt aut delectare poetae         A költők vagy használni, vagy szórakoztatni akarnak         Horatius

Ave Caesar, morituri te salutant!                Üdvöz légy, Caesar, a halálba indulók köszöntenek!          Suetonius

Beneficium accipere libertatem est vendere       Jótéteményt elfogadni annyi, mint eladni a szabadságot      Publilius Syrus

Bonus iudex damnat improbanda, non odit          A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít     Seneca

Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior      Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják  Publilius Syrus

Canes timidi vehementius latrant, quam mordent   A félénk kutyák erősebben ugatnak, mint harapnak            Curtius Rufus

Canis sine dentibus latrat                       Csak a fogatlan kutya ugat                                  Varro

Carpent tua poma nepotes                         Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni                        Vergilius

Celsae graviore casu decidunt turres             Recsegőbb robajjal dőlnek le a nagy tornyok                 Horatius

Certa amittimus, dum incerta petimus             Míg a bizonytalan után futkosunk, elveszítjük a biztosat    Plautus

Cito pede labitur aetes                          Gyors lábon rohan az idő                                    Ovidius

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet  A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni            Cicero

Conscientia mille testes                         A lelkiismeret egymaga ezer tanú                            Quintilianus

Consilium luce, nocte agas convivium             A tanácskozás ideje a nappal, a mulatozásé az éjszaka       Caecilius Balbus

Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit  A küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedések        Cicero

  faciliorem                                       elviselését

Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit  Nő a pénzszeretet a növekvő pénzzel arányban                Iuvenalis

Crescit audacia experimento                      A gyakorlat növeli a merészséget                            Plinius

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi        Bármely ember tévedhet; egyedül az ostoba tart ki tévedése  Cicero

  insipientis in errare perseverare                mellett
Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento;  Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy el többet Cato

  plus aliis de te, quam tu tibi credere noli      másoknak, mint magadnak
Cupiditati nihil est satis, naturae satis est    Semmi sem elég a vágynak, a természet kevéssel is beéri     Seneca

  etiam parum
Cura fugit mero                                  A gond menekül a bortól                                     Ovidius

Dat veniam corvis, vexat censura columbas        Kedvez a hollónak, s a galambot sújtja a törvény            Iuvenalis

Decipimur specie recti                           Az igazság látszata megtéveszt bennünket                    Horatius

Dediscit animus sero, quod didicit diu           Későn felejti el az ember azt, amit sokáig tanult           Seneca

De inimico noli loquier male, sed cogites        Ellenségedről legfeljebb gondolj, de ne mondj rosszat       Publilius Syrus

Deliberando saepe perit occasio                  A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom                 Publilius Syrus

Deliberandum est diu, statuendum est semel       Latolgatni tízszer kell, dönteni egyszer                    Publilius Syrus

Dente lupus, cornu taurus petit                  A farkas foggal, a bika szarvval támad                      Horatius

Desinit in piscem mulier formosa superne         A felül szép nő alul halban végződik                        Horatius

Defficile est saturam non scribere               Nehéz szatírát nem írni                                     Iuvenalis

Defficiles nugae                                 A terhes semmiségek                                         Martialis

Diligentia maximum etiam mediocris ingenii       A szorgalom hatalmas támasz a középszerű tehetségnek is     Seneca

  subsidium
Diligitur nemo nisi cui fortuna secunda est      Az emberek csak azt szeretik, akinek jól megy a sora        Ovidius

Dimidium facti qui bene coepit habet             Aki megkezdte, felét elvégezte a munkának                   Horatius

Dolo pugnandum est, dum quis par non est armis   Csellel kell harcolni annak, akinek a fegyvere gyengébb     Cornelius

Nepos
Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt    Míg az ostobák kerülik az egyik bűnt, a másikba esnek       Horatius

Durum est negare, cum superior supplicat         Nehéz nemet mondani, amikor fölöttesünk kér valamit         Publilius Syrus

Edas ut vivas, ut edas, noli vivere              Egyél, hogy élj, s ne azért élj, hogy egyél                 Caecilius Balbus

Epistula non erubescit                           A levél nem pirul el                                        Cicero

Est enim proprium stiltitiae: aliorum vitia      Jellemző az ostobaságra: mások hibáit észrevenni, a magáét  Cicero

  cernere, oblivisci suorum                        elfeledni

Est felicibus difficilis miserarium vera         Nehéz a boldogoknak helyesen megítélni a nyomorúságot       Quintilianus
  aestimatio
Etiam capillus unus habet umbram suam            Egyetlen hajszálnak is van árnyéka                          Publilius Syrus

Etiam veros dolores mitigat tempus               A súlyos fájdalmat is enyhíti az idő                        Quintilianus

Et terram rumor transilit et maria               Földeken és vízen át szárnyal a pletykabeszéd               Propertius

Et tu mi fili?                                   Te is, fiam?                                                Suetonius

Exegi monumentum aere perennius                  Ércnél is maradandóbb művet emeltem én                      Horatius

Exercitatio artem parat                          Gyakorlat teszi a mestert                                   Tacitus

Ex incommodis alterius sua comparat commoda      Más kárából előnyt szerez magának                           Terentius

Exitus acta probat                               A siker a vállalkozás próbaköve                             Ovidius

Ex malis eligere minima oportet                  A bajok közül válaszd a legkisebbeket                       Cicero

Exstructum super cloacam templum forma este      A női szépség olyan, mint a kloákára épített templom        Caecilius Balbus

  mulieris
Faber est suae quisque fortunae                  Mindenki a maga szerencséjének kovácsa                      Sallustius

Facile est imperium in bonis                     Könnyű a jók fölött uralkodni                               Plautus

Facile omnes, cum valemus, recta consilia        Mikor egészségesek vagyunk, mindnyájan könnyen adunk helyes Terentius

  aegrotis damus                                   tanácsokat a betegeknek
Factum fieri infectum non potest                 A megtörténtet nem lehet meg nem történtté tenni            Plautus

Fama post cineres maior venit                    A halál után nagyobb lesz a hírnév                          Ovidius

Fama volat                                       Szárnnyal jár a Hír                                         Vergilius

Fas est ab hoste doceri                          Szabad az ellenségtől is tanulni                            Ovidius

Fecundi calices quem non fecere disertum?        A tele pohár kit nem tesz ékesszólóvá?                      Horatius

Feriunt summos fulgure montes                    A hegyek legormát sújtja a villám                           Horatius

Fertilior seges est alienis semper in agris,     Más szántóján mindig dúsabb a vetés, s duzzadtabb a tőgye   Ovidius

  vicinumque pecus grandius uber habet             a szomszéd nyájának

Festina lente!                                   Lassan járj, tovább érsz!                                   Suetonius

Forma bonum fragile est                          A szépség mulandó adomány                                   Ovidius

Fortes fortuna adiuvat                           Bátraké a szerencse                                         Terentius

Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur   A szerencse üvegből van: mikor legszebben ragyog, akkor     Publilius Syrus
                                                   törik el

Fugit irreparabile tempus                        Visszahozhatatlanul rohan az idő                            Vergilius

Fugiunt freno non remorante dies                 Fut zabolátlanul egyik nap a másik után                     Ovidius

Furor arma ministrat                             A fegyvereket a téboly irányítja                            Vergilius

Galli victi silere solent, canare victores       A legyőzött kakasok hallgatni szoktak, a győzők énekelni    Cicero

Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu       A vízcsepp kivájja a követ, a használattól elkopik a gyűrű  Ovidius

Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset?     Ki hallott volna Hektorról, ha szerencsés lett volna Trója? Ovidius

Homines amplius oculis, quam auribus credunt:    Az emberek inkább hisznek a szemüknek, mint a fülüknek:     Seneca

  longum iter est per praecepta, breve et          hosszú az út a szabályokon át, rövid és hatékony a
    efficax per exempla                            példákon keresztül
Homo sum, humani nihil a me alienum puto         Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami emberi            Terentius

Ignoranti, quem portum petat, nullus suus        Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen     Seneca

  ventus est                                       kikötőbe tart
Ignoti nulla cupido                              Nem vágyunk arra, amit nem ismerünk                         Ovidius

Illud iucundum nil agere                         Az az édes semmittevés                                      Plinius

Imago animi sermo est                            A lélek tükre a beszéd                                      Seneca

In angustiis amici apparent                      Szükségben mutatkoznak meg az igaz barátok                  Petronius

In eodem prato bos herbam quaerit, canis         Ugyanazon a réten a marha füvet keres, a kutya nyulat,      Seneca

  leporem, ciconia lacertam                        a gólya gyíkot
Inimici ad animum nullae conveniunt preces       Az ellenség szívéhez semmilyen könyörgés nem ér el          Publilius Syrus

In medias res                                    A dolog közepébe vágva                                      Horatius

In silvan non ligna feras                        Ne hordj fát az erdőbe                                      Horatius

In sinu viperam venenatam ac pestiferam habet    Mérges és vészt hozó viperát őriz kebelén                   Cicero

In sole lucernam adhibere                        Mécsest gyújtani nappal                                     Cicero

Laudator temporis acti                           A letűnt idő dicsérője                                      Horatius

Lentescunt tempore curae                         Idővel enyhülnek a gondok                                   Ovidius

Leones non sunt papilionibus molesti             Nem háborgatja az oroszlán a pillangót                      Martialis

Libenter homines id, quod volunt, credunt        Az emberek szívesen elhiszik azt, amire vágynak             Caesar

Lumina in tenebris clariora sunt                 Sötétben tündöklőbb a fény                                  Quintilianus

Lupus est homo homini                            Ember embernek farkasa                                      Plautus

Magni nominis umbra                              Nagynevű árnyék                                             Lucanus

Maior famae sitis est, quam virtutis             Hírnévre többen szomjúhoznak, mint erényre                  Iuvenalis

Maiorque videtur et melior vicina seges          Nagyobbnak és szebbnek tűnik a szomszédos búzavetés         Iuvenalis

Male parte male dilabuntur                       Ebül szerzett jószág ebül vész el                           Cicero

Manus manum lavat                                Kéz kezet mos                                               Petronius

Multi famam, conscientiam pauci verentur         Sokan félnek a megszólástól, kevesen a lelkiismerettől      Plinius

Mutato nomine de te fabula narratur              Kicserélt névvel ugyan, de rólad szól a mese                Horatius

Nil admirari                                     Semmin se csodálkozz                                        Horatius

Novus homo                                       Új ember                                                    Cicero

Nullus agenti dies longus est                    A tevékeny ember számára egy nap se hosszú                  Seneca

Oderint dum metuant                              Amíg félnek, csak gyűlöljenek                               Cicero

Omnia homini dum vivit speranda sunt             Amíg él az ember, mindent remélnie kell                     Seneca

Omnia mutantur, nihil interit                    Minden változik, nem pusztul el semmi                       Ovidius

Omnia vincit amor et nos cedamus amori           Mindent legyőz a szerelem, és nekünk engednünk kell neki    Vergilius

Omnis ars naturae imitatio est                   Minden művészet a természet utánzása                        Seneca

Omnis habet sua dona dies                        Minden napnak megvan a maga ajándéka                        Martialis

O tempora, o mores!                              Ó idők, ó erkölcsök!                                        Cicero

Panem et circenses                               Kenyeret és cirkuszt                                        Iuvenalis

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus        Vajúdnak a hegyek: nevetséges kisegér születik              Horatius

Pia fraus                                        Kegyes csalás                                               Ovidius

Plurimum mali credulitas facit                   A legtöbb bajt a hiszékenység okozza                        Seneca

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti     Többet ér egy szemtanú, mint tíz fültanú                    Plautus

  decem
Post equitem sedet atra cura                     A lovas mögött ül a sötét gond                              Horatius

Proximus sum egomet mihi                         Legközelebb én vagyok magamhoz                              Terentius

Pulvis et umbra sumus                            Föld pora s árnya leszünk                                   Horatius

Qualis artifex pereo!                            Mekkora művész pusztul el bennem!                           Suetonius

Quandoque bonus dormitat Homerus                 Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is                     Horatius

Quidquid discis, tibi discis                     Bármit tanulsz, magadnak tanulod                            Petronius

Qui desiderat pacem, praeparat bellum            Aki békét óhajt, készüljön a háborúra                       Vegetius

Quid vesper erit, incertum est                   Bizonytalan, hogy mit hoz az este                           Titus Livius

Quod tacitum esse velis, nemini dixeris          Amit titokban akarsz tartani, ne mondd el senkinek          Seneca

Sapere aude                                      Merj gondolkozni                                            Horatius

Semper avarus eget                               A fösvény mindig nélkülöz                                   Horatius

Senectus insanabilis morbus est                  Az öregség gyógyíthatatlan betegség                         Seneca

Sic itur ad astra                                Így jutunk a csillagokhoz                                   Vergilius

Silentium videtur confessio                      A hallgatás felér egy vallomással                           Seneca

Sine ira et studio                               Harag és részrehajlás nélkül                                Tacitus

Sit mens sana in corpore sano                    Ép testben ép legyen a lélek                                Iuvenalis

Sub noctem cura recursat                         Éjjel a gond visszatér                                      Vergilius

Successus ad perniciem multos devocat            Sokakat pusztulásba visz a siker                            Phaedrus

Supremum vale                                    Az utolsó üdvözlet                                          Ovidius

Ut sementem feceris, ita metes                   Ki mint vet, úgy arat                                       Cicero

Vae victis!                                      Jaj a legyőzötteknek!                                       Titus Livius

Veni, vidi, vici                                 Jöttem, láttam, győztem                                     Suetonius

Verae amicitiae sempiternae sunt                 Az igazi barátságok örökké tartanak                         Cicero

Vita nihil aliud quam ad mortem iter est         Az élet nem más, mint utazás a halál felé                   Seneca

Vulpes pilum mutat, non mores                    A róka megváltoztatja a szőrét, de nem a természetét        Suetonius

                                                          [Rejtvényböngészde]


Szállóigék és változataik

Tempora mutantur, et nos mutamus in illis - Változnak az idők, és mi is bennük
(velük) változunk (I. Lothar, 795-855

között a frank birodalom névleges
császára). Másik változat: Omnia mutantur, nos et mutamus is illis - Mindenek
változnak, s velük változunk mi is (ugyanő). Legrégibb: Tempora permutas nec
tu mutaris in illis - Az időknek más jelleget szabsz, ám te magad nem változol
velük (Corippus római költő, 6. század).

Eppur si muove - És mégis mozog [a Föld] (Galileinek tulajdonítják, ám ő
sosem mondta; Jrailh abbé találta ki 1761-ben).

Exitus acta probat - A végkifejlet igazolja a cselekményt (Ovidius).

 Cum finis
est licitus, etiam media sunt licita - Ha a cél megengedett, akkor az eszközök
is megengedettek (Hermann Busenbaum jezsuita atya, 1650).

Nous corrigeons le
vice du moyen par la pureté de la fin - Mi az eszköz bűnös voltát a
végkifejlet tisztaságával korrigáljuk (Pascal, 1656).

Conviene bene, che,
accusandolo il fatto, lo effetto lo scusi - Nagyon helyénvaló, hogy ha
[Romulus] vád alá kerül e tény miatt, az eredmény fölmenti őt (Machiavelli).

Apothegmata morientum (haldoklók bölcs mondásai)

Tirez le rideau, la farce est jouée - Húzzátok le a függönyt, a vígjátéknak
vége (François Rabelais).

Hogyan - máris a lángok? (Voltaire)

Az igazi diadal - az erény. Ah, odavetnék most minden sikert, minden tapsot,
ha csak egyetlen jó cselekedettel többre lehetnék is büszke! (Lope de Vega)

Mások szerint ezt mondta, mikor megtudta, hogy ütött utolsó órája: Rendben
van. Kimondom hát: sohasem állhattam Dantét.

Nem azért éltem nyolcvan hosszú évet, hogy ne tanultam volna meg, miként illik
haldokolnom egy rövid negyedórát (Anne de Montmorency herceg).

Dieu me pardonnera, c'est son métier! - Isten megbocsát nekem, ez a
mestersége! (Heinrich Heine)

Vagy a tapéta száll most el, vagy én (Oscar Wilde).

[A homlokát törölgető kedvesnővérhez:] Ó, hogy áldaná meg az Isten, nővérke.
Legyen minden fiúgyermeke püspök! (Brendan Behan ír költő)

[Vértanútársához:] Ne csüggedjen, Ridley mester, legyen férfi! Ezen a napon,
Isten kegyelméből, olyan gyertyát gyújtottunk Angliában, ami - úgy hiszem -
sohasem lobban el! (Hugh Latimer protestáns püspök, máglyahalált halt)

[A tiszthez, aki a vérpadra kísérte:] Szépen kérem, hadnagy úr, gondoskodjék
róla, hogy följussak, lefelé már jövök én magamtól is. [Mikor a bakó
fölemelte pallosát, szakállát félrehúzva:] Ezzel talán nem sértem meg a
királyt. (Morus Tamás, felségárulás hamis vádja miatt végezték ki)

O sancta simplicitas! - Ó, szent együgyűség! (Husz János egy anyókát nézve,
aki buzgón hordta a rőzsét a máglyához)

John Holmes amerikai bíró és történelembúvár már nem mozdult, amikor az
ápolónő így nyugtatta a családtagokat: Még meleg a lába. Senki sem halt még
meg meleg lábbal. Ekkor megszólalt Holmes: De igen, John Rogers, 1555-ben.
(Rogers máglyahalált halt.)

Mehr Licht! - Több fényt! (Goethe) Hosszabban: Tárjátok ki az ablaktáblákat,
hadd jöjjön be több világosság! Valójában Friedrich nevű szolgájának szólt:
Mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme - Ugyan,
nyisd már ki a másik ablaktáblát, hogy több világosság jöjjön be.

Kiss me, Hardy - Csókolj meg, Hardy (Nelson egy tiszttársának). Egy feltevés
szerint azt mondta: Kismet, Hardy - A végzet, Hardy (törökül kiszmet: sors).

How stands the Empire? - Hogy van a Birodalom? (V. György) Kezelőorvosa, Lord
Dawson szerint ezt mondta (amikor ő altatóinjekciót adott neki): God damn you
- Az Isten verje meg önt.

Hazám! Mennyire szeretem is a hazám! (Az ifjabb Pitt, angol miniszterelnök)
Valójában: Azt hiszem, ennék egyet Bellamy [a szakács] sertéspástétomaiból.